Spe­ci­al­hunde jag­ter spor

BT - - NYHEDER -

UVIS­HED fi­re me­ters dyb­de ud for en sten­sæt­ning nor­døst for Mar­se­lis­borg Lystbå­de­havn.

Men selv­om hund­e­ne sam­men med de­res to sven­ske hund­e­fø­re­re gen­nem­søg­te ha­vet ud for lystbå­de­hav­nen, så brag­te da­gen ik­ke man­ge nye spor. Det for­tæl­ler Jes­per Ni­cho­lai­sen til BT.

» Hund­e­ne mar­ke­re­de et par ste­der, og det gi­ver os da lidt at gå ef­ter, når vi får dyk­ke­re i van­det i mor­gen ( i dag, red.). Men jeg skal væ­re ær­lig og si­ge, at vi hav­de hå­bet på me­re. Men nu ven­ter vi med at gø­re sta­tus til ef­ter we­e­ken­den, « si­ger søn­nen Jes­per Ni­cho­lai­sen. En nål i en høstak Fun­det af mo­bil­te­le­fo­nen har be­kræf­tet fa­mi­li­en i, at de­res mand, far og bedste­far med al sand­syn­lig­hed er druk­net i el­ler nær Aar­hus Havn.

» Det var som at fin­de en nål i en høstak, og på sin vis var det rart en­de­lig at få no­get kon­kret at gå ef­ter, men sam­ti­dig må vi og­så indstil­le os på, at vo­res far med 99 pro­cent sand­syn­lig­hed lig­ger druk­net et sted der­u­de, « si­ger Jes­per Ni­cho­lai­sen.

Ef­ter­søg­nin­gen fort­sæt­ter i dag, hvor Mis­sing Pe­op­le sæt­ter tre dyk­ke­re i van­det. De vil i før­ste om­gang vil le­de, hvor de sven­ske hunde har mar­ke­ret. Hund­e­ne mar­ke­re­de et par ste­der, og det gi­ver os da lidt at gå ef­ter, når vi får dyk­ke­re i van­det. Men jeg skal væ­re ær­lig og si­ge, at vi hav­de hå­bet på me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.