Ima­mer­nes skræ

BT - - NYHEDER -

April 2015: ’ Fat­ma’ an­kom­mer med fl y til Dan­mark og be­gyn­der for­be­re­del­ser­ne til rol­len som muld­varp. April- maj- ju­ni 2015: ’ Fat­ma’ og ’ Muham­med’ er un­der cover i ca. tre må­ne­der som muld­var­pe i det or­to­dok­se mus­lim­ske mil­jø i Gel­lerup i Aar­hus, men par­ret la­ver og­så op­ta­gel­ser fra mo­ske­er i Oden­se og Kø­ben­havn. Som­me­ren 2015: Fat­ma for­la­der Dan­mark. Ju­ni 2015- fe­bru­ar 2016: Do­ku­men­tar­pro­gram­mer­ne re­di­ge­res og for­be­re­des. tirs­da­gens spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get sat­te stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen trumf på, da han an­non­ce­re­de, at han eft er på­ske vil ind­kal­de partilederne til for­hand­lin­ger om, hvor­dan ra­di­ka­li­se­re­de kræft er bedst be­kæm­pes.

I cen­trum for do­ku­men­tar­se­ri­en var ’ Fat­ma’, TV2’ s ano­ny­me kvin­de­li­ge muld­varp, som i godt tre må­ne­der in­fi ltre­re­de or­to­dok­se mus­lim­ske mil­jø­er i Aar­hus, Oden­se og Kø­ben­havn sam­men med en mand­lig muld­varp, ’ Muham­med’. I en ny bog, un­dercover der net­op er ud­kom­met, ka­ster ’ Fat­ma’ lys over det un­dercover­ar­bej­de, der dan­ne­de bag­grund for ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’. Af­dæk­ke re­li­gi­øs ek­stre­mis­me » Det er vig­tigt at få af­dæk­ket re­li­gi­øs ek­stre­mis­me og in­dok­tri­ne­ring i or- to­dok­se mil­jø­er og sko­le­sy­ste­mer. Det vir­ker som om, de om­gi­ven­de, ik­ke- mus­lim­ske sam­fund ved alt for lidt om, hvad der fo­re­går i de iso­le­re­de pa­ral­lel­sam­fund i de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, og hvor stor en rol­le den is­la­mi­sti­ske ide­o­lo­gi spil­ler for men­ne­skers liv og hver­dag, « skri­ver ’ Fat­ma’ selv om bag­grun­den for, at hun ind­vil­li­ge­de i at bli­ve muld­varp.

Hun har for­talt sin hi­sto­rie til Ma­rie Lou­i­se Toks­vig, jour­na­list og ra­diovært på Ra­dio24­syv, som er en de få per­so­ner her­hjem­me, der nå­e­de at kom­me tæt på kvin­den bag ’ Fat­ma’. In­ter­view- sam­ta­ler­ne fo­re­gik ad fl ere om­gan­ge hen over et par uger sid­ste år, li­ge­som Ma­rie Lou­i­se Toks­vig fi k lov til at læ­se ’ Fat­mas’ no­ta­ter fra ti­den som muld­varp.

I dag be­fi nder hun sig et hem­me­ligt sted og gi­ver ik­ke in­ter­view i for­bin­del­se med bo­gen. Hen­des sik­ker­hed er i høj­sæ­det, så op­lys­nin­ger­ne om kvin­den, der har skabt rystel­ser helt op til stats­mi­ni­ste­ren, er få. Søn­dag 28. fe­bru­ar: TV2 afslører med af­sæt i do­ku­men­ta­ren, hvor­dan imam Abu Bilal fra Grim­høj­mo­ske­en præ­di­ker ste­ning af ut­ro kvin­der. Op­ta­gel­ser­ne får fl ere af Fol­ke­tin­gets par­ti­er til at re­a­ge­re skar­pt, blandt an­det med krav om luk­ning af Grim­høj­mo­ske­en. Tirs­dag 1. marts: Før­ste del af ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ vi­ses på TV2. Grim­høj­mo­ske­ens tals­mand, Ous­sama El- Sai­di, si­ger, at han tviv­ler på ægt­he­den af op­ta­gel­ser­ne. Ons­dag 2. marts: TV2 kan af­slø­re, hvor­dan muld­var­pe­ne i fi re mo­ske­er bli­ver rå­d­gi­vet, at kvin­der ik­ke må næg­te de­res æg­te­mand sex, li­ge­som de skal ac­cep­te­re fl er­ko­ne­ri.

SØN­DAG 20. MARTS 2016 Tors­dag 3. marts: An­den del af ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ vi­ses. Her­af frem­går det, at re­li­gi­øse le­de­re i fl ere aar­hu­si­an­ske mo­ske­er rå­der ’ Fat­ma’ til ik­ke at gå til po­li­ti­et, selv­om hen­des mand slår hen­de. Det aff øder ad­skil­li­ge po­li­ti­ske re­ak­tio­ner, bl. a. fra Tri­ne Bram­sen, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer, der me­ner, op­ta­gel­ser­ne do­ku­men­te­rer, at mo­ske­er­ne ik­ke respek­te­rer det dan­ske rets­sam­fund. Tirs­dag 8. marts: Tred­je del af ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ bli­ver vist, og de skjul­te op­ta­gel­ser afslører, hvor­dan den oden­se­an­ske imam Abu Has­sen op­for­drer muld­var­pe- par­ret til so­ci­alt bed­ra­ge­ri ved at for­tæl­le, at par­ret skal ly­ve om de­res øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, så­le­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.