Æk

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 20. MARTS 2016

Selv­om ’ Fat­ma’ i dag for længst har for­ladt Dan­mark, så er Ma­rie Lou­i­se Toks­vig dog yderst til­ba­ge­hol­den­de med at gi­ve de­tal­jer om TV2’ s muld­varp.

» Jeg kan si­ge så me­get, at jeg har sjæl­dent i min jour­na­li­sti­ske kar­ri­e­re mødt no­gen, der er så om­hyg­ge­lig og god til at hol­de en pro­fes­sio­nel di­stan­ce til sit ar­bej­de, som ’ Fat­ma’ er. Det er nok en blan­ding af, at hun er ve­lud­dan­net, jeg vil kal­de hen­de

in­tel­lek­tu­el, godt be­ga­vet at kom­mu­nen be­ta­ler for en lej­lig­hed. Fle­re mo­ske­er i Kø­ben­havn op­for­drer og­så ’ Fat­ma’ til at ac­cep­te­re hu­str­u­vold og fl er­ko­ne­ri. Tors­dag 10. marts: Sid­ste del af do­ku­men­tar­se­ri­en, ’ For­e­nin­ger­ne bag mo­ske­er­ne’, afslører, hvor­dan off ent­lig kul­tur­støt­te i fl ere til­fæl­de til­fal­der for­e­nin­ger bag mo­ske­er. I ste­det for fri­tidsak­ti­vi­te­ter som fod­bold og bord­ten­nis dri­ves der ko­r­ansko­le. Søn­dag 13. marts: Re­præ­sen­tan­ter fra 31 is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark, heri­blandt de ot­te mo­ske­er der med­vir­ke­de i do­ku­men­tar­ud­sen­del­ser­ne, for­døm­mer den må­de, TV 2 har frem­stil­let de for­skel­li­ge is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i og pro­fes­sio­nel, men hun er og­så me­get char­me­ren­de, « for­tæl­ler Ma­rie Lou­i­se Toks­vig. Kend­te ik­ke til Dan­mark I kølvan­det på ud­sen­del­ser­ne har der lydt kri­tik af TV2, der er ble­vet be­skyldt for at ma­ni­p­u­le­re med klip­nin­gen af de skjul­te op­ta­gel­ser. An­dre har in­si­nu­e­ret, at ’ Fat­ma’ har ført en per­son­lig ven­det­ta mod Is­lam. Men det er ik­ke Ma­rie Lou­i­se Toks­vigs op­fat­tel­se.

» Hun var ik­ke i Dan­mark for at la­ve af­slø­rin­ger, hun var her for at la­ve re­search. Jeg op­le­ver over­ho­ve­det ik­ke, at hun skul­le ha­ve et horn i si­den på re­li­gion og spe­ci­fi kt is­lam. Det er klart, at hun er op­vok­set i et mus­lim­sk land, men det, at du har et for­hånd­skend­skab til det felt, du un­der­sø­ger, kan ik­ke væ­re no­get ne­ga­tivt i mi­ne øj­ne, « si­ger Ma­rie Lou­i­se Toks­vig.

I bo­gen for­tæl­ler ’ Fat­ma’ selv, at hun ik­ke kend­te sær­lig me­get til Dan­mark på for­hånd.

» Jeg vid­ste i det he­le ta­get me­get lidt om Dan­mark el­ler den dan­ske Jeg kan si­ge så me­get, at jeg har sjæl­dent i min jour­na­li­sti­ske kar­ri­e­re mødt no­gen, der er så om­hyg­ge­lig og god til at hol­de en pro­fes­sio­nel di­stan­ce til sit ar­bej­de, som ’ Fat­ma’ er Tirs­dag 15. marts: Lars Løk­ke Ras­mus­sen an­non­ce­rer i Fol­ke­tin­gets spør­ge­ti­me, at han eft er på­ske vil in­vi­te­re partilederne til for­hand­lin­ger om, hvor­dan man bedst kan be­kæm­pe ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er. Kil­der: TV2 og til­ret­te­læg­ger Martin Jensen. de­bat om mi­no­ri­te­ter, ind­van­dre­re, is­lam, in­te­gra­tion og så vi­de­re. Men spørgs­må­le­ne om ret­tig­he­der, fri­hed og in­te­gra­tion over for tvang, in­dok­tri­ne­ring og had- præ­di­ken i is­la­mi­sti­ske sam­fund er for mig at se uni­ver­sel­le, og min rol­le skul­le jo net­op væ­re at in­fi ltre­re mil­jø­er, der i vid ud­stræk­ning le­ver iso­le­ret fra det om­gi­ven­de sam­fund, « skri­ver hun. Alarm og skjul­te ka­me­ra­er Selv­om tv- hol­det hav­de for­be­redt de to muld­var­pe sær­de­les grun­digt om sik­ker­heds­pro­ce­du­rer, så fo­re­gik sel­ve op­ta­gel­ser­ne al­de­les ud­ra­ma­tisk. Det si­ger jour­na­li­sten og til­ret­te­læg­ge­ren bag tv- pro­gram­mer­ne, Martin Jensen, til BT.

Muld­var­pe­ne blev blandt an­det ud­sty­ret med over­faldsa­larm, li­ge­som ’ Fat­mas’ tøj blev spe­ci­al­sy­et, så der var plads til skjult ka­me­ra. Men som med alt an­det måt­te der ret­tel­ser til un­der­vejs. Blandt an­det måt­te ’ Fat­ma’ ju­ste­re knap­hulska­me­ra­et, for­di folk blev op­ta­get i en dår­lig vin­kel. ’ Fat­ma’ gi­ver dog ik­ke ud­tryk for, at hun var de­ci­de­ret ban­ge for at bli­ve af­slø­ret.

» Det er ik­ke no­get, der har fyldt no­get i de sam­ta­ler jeg har haft med hen­de. Tv- hol­det var me­get op­ta­get af sik­ker­hed i for­be­re­del­ser­ne, men da hun først kom ud i Gel­lerup, så var hun me­re op­ta­get af sit ar­bej­de, « si­ger Ma­rie Lou­i­se Toks­vig.

Al­li­ge­vel le­ver ’ Fat­ma’ i dag i skjul et ukendt sted. Af frygt for re­pres­sa­li­er på grund af sin med­vir­ken i do­ku­men­tar­se­ri­en, men og­så for­di hun har for­ladt sin mus­lim­ske tro. En døds­synd i vis­se ek­stre­me is­la­mi­sti­ske kred­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.