Myr­de­de si­ne for­æl­dre

BT - - NYHE­DER -

FA­MI­LIED­RA­MA

Som The In­de­pen­dent og en ræk­ke an­dre uden­land­ske me­di­er be­skri­ver det, hav­de for­æl­dre­ne op­da­get, at den un­ge te­e­na­ger hav­de en væ­sent­lig æl­dre kæ­re­ste. Det vil­le de ha­ve sat en stop­per for. Ud­over at true kæ­re­sten, kon­fi­ske­re­de de As­he­lee Mar­tin­sons nøg­ler og mo­bil­te­le­fon. Hun stak af. Sted­fa­de­ren ind­fan­ge­de hen­de. Hun lå­ste sig in­de på sit væ­rel­se.

Og det var dér, da hen­des sted­far stod og ham­re­de på den an­den si­de af dø­ren, at hun fik tan­ken. ’ Jeg slår ham ihjel’. Hun skød ham. To gan­ge Iføl­ge hen­des egen for­kla­ring tro­e­de hun, at hun hav­de gjort sin mor en stor tje­ne­ste. Ud­over fy­si­ske og psy­ki­ske over­greb på sin 17- åri­ge sted­dat­ter og hen­des tre små sø­stre, var Tho­mas Ay­ers og­så ut­ro­lig vol­de­lig over­for mo­de­ren.

Mo­de­rens hjer­teskæ­ren­de skrig om hjælp, når næ­ver­ne sad lø­se på man­den, var en lyd, der ik­ke vil­le slip­pe As­hlee Mar­tin­sons ører. Den­ne mor­gen - da­gen ef­ter hen­des 17 års fød­sels­dag - våg­ne­de hun ved de skrig. In­de fra for­æl­dre­nes sove­væ­rel­se.

Hun skrev en sms til sin kæ­re­ste: ’ Jeg kla­rer det ik­ke læn­ge­re. Han slår hen­de ihjel, hvis hun ik­ke snart skri­der fra ham. Det har jeg ik­ke lyst til at op­le­ve’.

Få ti­mer se­ne­re skød hun ham. To gan­ge, for at væ­re sik­ker på, at han var død.

I ste­det for at bli­ve glad, be­gynd­te hen­des mor at skri­ge. Tog en kniv. Tru­e­de sin dat­ter. Så slog det klik.

Hun fik selv fat i en kniv. Og ham­re­de den ind i sin mors krop. Igen og igen.

Dom­men over den nu 18- åri­ge As­hlee fal­der først til ju­ni. Og det ven­tes, at der ved stra­fud­må­lin­gen bli­ver ta­get hen­syn til de man­ge års over­greb og svigt fra mo­de­rens si­de, li­ge­som sted­fa­de­ren Tho­mas Ay­ers’ ge­ne­ra­lie­blad næp­pe vil ska­de As­hlee Mar­tin­son.

Ef­ter si­gen­de hav­de den 37- åri­ge Tho­mas Ay­ers tid­li­ge­re dom­me for hu­str­u­vold, over­fald, trus­ler og kid­nap­ning. Jeg kla­rer det ik­ke læn­ge­re. Han slår hen­de ihjel, hvis hun ik­ke snart skri­der fra ham. Det har jeg ik­ke lyst til at op­le­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.