Fe­mi­nis­men har sej­ret ad hel­ve­de til

BT - - DEBAT - Et for­stok­ket syn på kvin­der FOR­BIL­LE­DET

Ifre­dags delt­og jeg i en de­bat i Sku­e­spil­hu­set. Em­net var ven­stre­fl øjens pro­jekt, og ar­ran­gø­rer­ne hav­de i god tid in­vi­te­ret fi re pro­mi­nen­te og re­le­van­te re­præ­sen­tan­ter fra ven­stre­fl øj­en samt tre bor­ger­li­ge ud­for­dre­re, hvoraf jeg var den ene. Da pro­gram­met blev lagt ud på Fa­ce­book, vi­ste det sig dog hur­tigt, at der var stor util­freds­hed med del­ta­ger­ne. Kri­tik­ken vok­se­de og blev sta­dig me­re skin­ger, og selv­om ar­ran­gø­rer­ne i be­gyn­del­sen tap­pert for­sva­re­de de­res valg, måt­te de til sidst gi­ve eft er for pres­set: To rø­de po­li­ti­ke­re blev skift et ud med to an­dre rø­de po­li­ti­ke­re fra de sam­me par­ti­er. ÅR­SA­GEN? JO, DE fi re op­rin­de­li­ge re­præ­sen­tan­ter fra ven­stre­fl øj­en var al­le mænd. Og det hjalp åben­bart in­tet, at vi var to bor­ger­li­ge kvin­der til ste­de og­så. Det hjalp hel­ler ik­ke, at de sam­me ar­ran­gø­rer ugen før hav­de in­vi­te­ret et pa­nel be­stå­en­de ude­luk­ken­de af fi re kvin­der. El­ler at man i sam­me de­ba­træk­ke hav­de afh oldt tre ar­ran­ge­men­ter med kun én kendt de­bat­tør, og al­le tre var kvin­der. ET PA­NEL BE­STÅ­EN­DE af fi re mænd er i sig selv – uan­set sam­men­hæng og om­stæn­dig­he­der – åben­bart så dybt for­ar­ge­ligt og for­kert, at det må og skal la­ves om. Mens et de­bat­pa­nel be­stå­en­de af fi re kvin­der er helt ukon­tro­ver­si­elt. DET ER JO ab­surd. Og det skyl­des, at fe­mi­nis­men har sej­ret ad hel­ve­de til. Det, der be­gynd­te som en nød­ven­dig og rig­tig kamp for kvin­ders ret­tig­he­der, og for at gi­ve kvin­der de sam­me mu­lig­he­der i li­vet som mænd, har i dag ud­vik­let sig til en pin­lig om­gang klynk, brok og tå­be­lig­he­der. VI SÅ DET og­så i for­bin­del­se med den år­li­ge fejring af Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag i be­gyn­del­sen af den­ne må­ned. Igen skul­le vi hø­re fe­mi­ni­ster brok­ke sig over, at de ik­ke på én og sam­me tid kan hen­te børn kl. 15 og bli­ve ud­nævnt til top­che­fer. Det blev pro­ble­ma­ti­se­ret, at der er fl ere mand­li­ge end kvin­de­li­ge mi­ni­stre, selv­om en­hver, der har op­holdt sig på Chri­sti­ans­borg, ved, at det kun er en for­del at væ­re kvin­de i po­li­tik. Vi har trods alt og­så li­ge haft en kvin­de­lig stats­mi­ni­ster, li­ge­som det se­ne­ste år­tis stær­ke­ste par­ti­le­de­re har væ­ret kvin­der. OG SÅ BLEV der he­vet ma­ni­p­u­le­re­de tal frem, som an­gi­ve­ligt skul­le

Ama­lie Lyh­ne, do­ku­men­te­re, at dan­ske kvin­der i de­res le­ve­tid er me­re ud­sat for vold end kvin­der i lan­de med bor­ger­krig og gam­mel­dags køns­møn­stre.

Igen skul­le vi hø­re fe­mi­ni­ster brok­ke sig over, at de ik­ke på én og sam­me tid kan hen­te børn kl. 15 og bli­ve ud­nævnt til top­che­fer

DEN SKINGRE DE­BAT om su­per­mødre og kar­ri­e­re­kvin­der må man hel­ler ik­ke glem­me – her har fe­mi­ni­ster­ne så svært ved at ac­cep­te­re, at kvin­der er for­skel­li­ge: At ik­ke al­le kvin­der har sam­me øn­sker i li­vet, som de selv har. Fe­mi­ni­ster­ne er dybt op­ta­ge­de af al­le de ste­der i top­pen af sam­fun­det, hvor der er fl ere mænd end kvin­der, mens de er be­dø­ven­de li­geg­la­de med bun­den af sam­fun­det, hvor mæn­de­ne og­så fyl­der godt op. Det er kun synd for kvin­der, mens mæn­de­ne kan sej­le de­res egen sø. DER ER LANGT fl ere mænd end kvin­der, som kom­mer i fængsel, som kæm­per med hjem­løs­hed el­ler mis­brug, og som be­går selv­mord. Det er og­så kun det mand­li­ge køn, som bli­ver for­melt diskri­mi­ne­ret i lov­giv­nin­gen – de har vær­nepligt. Men den slags gi­der fe­mi­ni­ster­ne ik­ke be­skæft ige sig med. Det er åben­bart vig­ti­ge­re at få æn­dret køns­sam­men­sæt­nin­gen i et de­bat­pa­nel. I 1998 stil­le­de jeg op som for­mand for be­sty­rel­sen i Dansk Fol­ke­par­ti Ung­dom i Aar­hus. Jeg blev valgt ind, og året eft er blev jeg lands­for­mand. Det er i høj grad ad den ung­doms­po­li­ti­ske vej, jeg er gå­et ind i po­li­tik.

14. marts:

8 kom­men­ta­rer

19. marts:

En god dag for fri­he­den

0 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Den hol­land­ske po­li­ti­ker Pim Fortuyn er en af dem. Hans for­svar for den eu­ro­pæ­i­ske kul­tur og li­be­ra­le tra­di­tion har in­spi­re­ret mig me­get. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Det er først og frem­mest, at vi skal ha­ve ind­van­drin­gen til Dan­mark ned. For hvis vi ik­ke re­du­ce­rer ind­van­drin­gen, så vil det her sam­fund gan­ske stil­le og ro­ligt æn­dre sig ved, at is­lam får me­re og me­re ind­fl ydel­se. Hvad det in­de­bæ­rer, har vi jo for ny­lig set i TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’. Det er ik­ke, hvad jeg øn­sker mig for mi­ne børn el­ler, for­hå­bent­lig, bør­ne­børn.

PIM FORTUYN

Hol­land­sk po­li­ti­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.