465 nå­e­de At­hen før luk­ke­tid

BT - - NYHEDER -

MI­GRANT- STOP Græ­ske fær­ger frag­te­de i går 465 mi­gran­ter fra øer­ne tæt på Tyr­ki­et til Piræus- hav­nen nær den græ­ske ho­ved­stad At­hen. Det sag­de kystvag­ten i går ef­ter­mid­dag, hvor de ven­te­de, at yder­li­ge­re 30 mi­gran­ter vil­le kom­me til Piræus i lø­bet af da­gen.

De til­sam­men knap 500 mi­gran- ter er blandt de sid­ste, der kom­mer til det eu­ro­pæ­i­ske fast­land, in­den den nye af­ta­le mel­lem EU og Tyr­ki­et træ­der i kraft i dag.

Den af­ta­le si­ger blandt an­det, at mi­gran­ter, der kom­mer til de græ­ske øer fra Tyr­ki­et, fra i dag kan ri­si­ke­re at bli­ve sendt til­ba­ge.

Når det gæl­der sy­re­re, vil EU godt nok sen­de dem til­ba­ge, men an­dre sy­re­re, som op­hol­der sig i Tyr­ki­et, skal så i ste­det brin­ges til et EU- land.

I prin­cip­pet er det et byt­tear­ran­ge­ment - en til en. Over­græn­sen er 72.000. Et af for­må­le­ne er at øde­læg­ge men­ne­skes­mug­ler­nes for­ret­ning.

I øje­blik­ket er der tu­sind­vis af mi­gran­ter i Græken­land. De sid­der fast i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, hvor den så­kald­te Vest­bal­kan­ru­te gen­nem Græken­lands nord­li­ge na­bo, Ma­kedo­ni­en og vi­de­re op til det me­re vel­ha­ven­de Nor­d­eu­ro­pa er ble­vet luk­ket.

Lan­de­ne på ru­ten har etab­le­ret græn­se­kon­trol for at sæt­te en stop­per for den ukon­trol­lab­le mi­gra­tion.

Ale­ne i Piræus be­fin­der der sig nu 4.000 mi­gran­ter i lej­re og gym­na­stiksa­le.

De fle­ste mi­gran­ter i Græken­land vil vi­de­re. Men de­res mål om at nå frem til de ri­ge­re lan­de i Nor­d­eu­ro­pa er ble­vet knust - net­op på grund af den luk­ke­de Vest­bal­kan­ru­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.