HUN ER

BT - - NYHEDER -

Når Ni­els spil­ler, og jeg in­stru­e­rer, så er det umu­ligt ik­ke at ta­ge det med hjem Joy- Maria Fre­de­rik­sen

’ for-

» Nej, « si­ger Ni­els med et skræk­ket’ smil:

» Så er det den go­de gam­le med at ’ det snak­ker vi om, når vi kom­mer hjem...’ Uha! « si­ger in­struk­tø­ren, der kan se et di­lem­ma an­gå­en­de fa­vo­ri­se­ring, når hen­des æg­te­mand Ni­els Ol­sen har skre­vet en tekst til et revynum­mer.

» Det er vig­tigt, at de an­dre sku­e­spil­le­re er helt ær­li­ge om de tek­ster, Ni­els skri­ver til Ti­vo­li­revy­en. Jeg har sagt gen­tag­ne gan­ge, at ba­re for­di Ni­els har skre­vet det, så er det ik­ke gi­vet, at det skal med, og at der ik­ke er no­gen, der bli­ver su­re, hvis folk ik­ke sy­nes, det er sjovt, « si­ger Joy.

» Men det lig­ger hel­dig­vis me­get i det med at la­ve revy. Der kan man ik­ke gå og put­te med tin­ge­ne. Li­ge­som man og­så må væ­re tryg nok i rum­met til at kom­me med de dum­me­ste idéer. For må­ske sæt­ter det gang i nog­le an­dre sjove ting. Så alt Jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig et liv med én, jeg ik­ke kan gri­ne sam­men med er til­ladt, selv de dum­me­ste ind­fald, « smi­ler han. Gri­ner ad det sam­me » Ja, det gør jeg. Alt an­det vil­le væ­re dumt. Men jeg an­ser mig selv for så pro­fes­sio­nel, at det ik­ke er en fæl­de, jeg fal­der i. Men jeg bli­ver nødt til at væ­re me­get op­mærk­som på det, sær­ligt for­di jeg gri­ner ad det sam­me, som han gør, og som re­gel sy­nes, at det, han skri­ver, er enormt mor­somt. Så jeg er fak­tisk ek­stra op­mærk­som på det. «

» Ja, det tror jeg fak­tisk. Og det er nok og­så nødt til at væ­re så­dan. Men når de an­dre sku­e­spil­le­re ka­ster sig rundt på sto­len af grin, så er der jo hel­dig­vis in­gen pro­ble­mer, for så ved man, at det ba­re kø­rer.

I for­hold til revy­er så er man i det he­le ta­get me­get op­mærk­som på, at der er ud­for­drin­ger til al­le. Men man kan al­drig på for­hånd si­ge, at i år bli­ver det Bo­dil ( Jør­gen­sen), der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.