BOS­SEN

BT - - NYHEDER -

får de kæm­pe­sto­re num­re. For man ved sim­pelt­hen ik­ke, om det er de num­re, og hvem de pas­ser på. «

» Ik­ke på ar­bej­det, « si­ger han med et stort, af­væb­nen­de smil, mens han fort­sæt­ter:

» Nej, jeg er så­dan én, der godt kan tå­le at bli­ve hund­set lidt med. «

» Der fik du li­ge sagt, at jeg hund­ser med dig, det ved du godt, ik­ke? «

» Ja, okay, men lad mig så si­ge det på den må­de, at jeg har fortjent at bli­ve hund­set med. «

Ni­els Ol­sen hol­der en lil­le tæn­ke­pau­se, mens han smi­ler lidt ad sig selv:

» Jeg hav­de rig­tig godt af at kom­me på te­a­ter­sko­len i Kø­ben­havn op­pe fra Aal­borg Te­a­ter, for jeg træng­te nem­lig til et or­dent­ligt los bagi. Det har jeg haft rig­tig godt af. For uden at si­ge et ondt ord om Aal­borg Te­a­ter, så kun­ne jeg mær­ke, at jeg sank stil­le og ro­ligt ned i den jy­ske muld igen. Han hol­der igen en pau­se: » Og så har jeg haft rig­tig godt af at mø­de Joy – af sam­me år­sag. « Selv­føl­ge­lig kan vi rå­be ad hin­an­den der­hjem­me, og det kan og­så væ­re op til en prø­ve, men det kan vi jo ik­ke by­de folk. Så det prø­ver vi at la­de væ­re med at ta­ge med på ar­bej­de NI­ELS OL­SEN Født: 8. marts 1960 og vok­set op i Aar­hus. Ud­dan­net: Sku­e­spil­ler på Sta­tens Te­a­ter­sko­le i Kø­ben­havn. Gift: Med Joy- Maria i 1992, som han har dat­te­ren Rosa, 18, med. La­ve­de det ko­mi­ske low bud­get va­ri­e­tes­how Cir­kus Mon­te­bel­lo med sin fa­ste mak­ker gen­nem man­ge år, Tho­mas Mørk. Blev kendt: I 1990 som sa­ti­risk blæks­p­rut­te i tv- sa­ti­re- pro­gram­met ’ Den go­de, den on­de og den virk’li sjove’. Har ind­spil­let en lang ræk­ke fa­mi­lie­film, bl. a. tre i se­ri­en ’ Min søsters børn og seks ’ Far til fi­re’- film. Fik en Bo­dil i 2000 for sin rol­le som ’ Ni­els’ i ’ Den ene­ste ene’. Var en år­ræk­ke på det fa­ste hold i Cir­kus­revy­en, indtil han for tre år si­den blev til­knyt­tet Ti­vo­li­revy­en ’ Tam Tam’. Væ­ret en del af Ør­ke­nens Søn­ner si­den 1991. Har end­vi­de­re in­stru­e­ret te­a­ter samt skre­vet tek­ster til bl. a. Cir­kus­revy­en og Ti­vo­li­revy­en. JOY- MARIA FREDRIKSEN Født: 21. maj 1964 og op­vok­set i Al­bert­slund. Ud­dan­net: Sku­e­spil­ler på Sta­tens Te­a­ter­sko­le, Kø­ben­havn. Gift: Med Ni­els Ol­sen i 1992, som hun har dat­te­ren Rosa med. De­bu­te­re­de: I Holste­brorevy­en som dan­ser, da hun var 15. Var i en pe­ri­o­de fast til­knyt­tet Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, hvor hun har spil­let alt fra ko­me­di­er til Sha­kespea­re. Var i en år­ræk­ke in­struk­tør på Ny­kø­bing F- revy­en. Har med­vir­ket i en ræk­ke tv- se­ri­er, bl. a. ’ Taxa’, ’ Hvi­de løg­ne’, ’ Krø­ni­ken’ og ’ For­bry­del­sen’ samt i en ræk­ke spil­le­film bl. a. Ni­els Ar­den Oplevs ’ Drøm­men’ og ’ Kap­gang’ samt Ole Bor­nedals ’ Vi­ka­ren’. Har in­stru­e­ret Ti­vo­li­revy­en fra 2014. Er in­struk­tør på spionko­me­di­en ’ De 39 trin’, der har pre­mi­e­re i Glas­sa­len i Ti­vo­li d. 9. fe­bru­ar 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.