Øget ri­si­ko for atom­krig i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

7.000 SPRÆNGHOVEDER For­hol­det mel­lem Øst og Vest er dår­ligt, og kon­flik­ten om Ukrai­ne har ført til, at trus­len om en atom­krig i Eu­ro­pa har vok­set sig stør­re end på no­get tids­punkt si­den 1980er­ne. Det vur­de­rer Igor Iva­nov, der var rus­sisk uden­rigs­mi­ni­ster fra 1998 til 2004.

» Ri­si­ko­en for en kon­fron­ta­tion med atom­vå­ben i Eu­ro­pa er hø­je­re end i 1980er­ne, « si­ger han li­ge ud i Bruxelles i Bel­gi­en, hvor han del­ta­ger i mø­der med blandt an­dre ame­ri­kan­ske po­li­ti­ke­re og uden­rigs­mi­ni­stre­ne fra Ukrai­ne og Po­len.

Iva­nov er nu le­der af en tæn­ket­ank i den rus­si­ske ho­ved­stad, Moskva. In­sti­tu­tio­nen er op­ret­tet af den rus­si­ske re­ge­ring.

Rusland og USA har si­den af­slut­nin­gen på den kol­de krig re­du­ce­ret ind­hol­det i de­res ato­mar­se­na­ler, men tem­po­et i ned­rust­nin­gen er ta­get af.

I ja­nu­ar 2015 hav­de de to stormag­ter lidt over 7.000 atoms­præng­ho­ve­der hver. Det er om­kring 90 pro­cent af al­le atom­vå­ben, « for­tæl­ler Si­pri, Freds­forsk­nings­in­sti­tut­tet i Sto­ck­holm i Sve­ri­ge.

» Vi har fær­re atoms­præng­ho­ve­der, men ri­si­ko­en for, at de bli­ver brugt, sti­ger, « si­ger Iva­nov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.