Slå­et af kun­stig in­tel­li­gens

BT - - NYHEDER -

end­te med at ta­be ef­ter en fem ti­mer lang kamp.

Og­så i fem­te og sid­ste spil fo­re­tog Alp­haGo en­kel­te min­dre ge­ni­a­le træk, men dog ik­ke vær­re end at den end­te med at vin­de, hvor­ved he­le mat­chen slut­te­de 4- 1 til ma­ski­nen.

Bag­ef­ter mød­te den 33- åri­ge pro­fes­sio­nel­le go- spil­ler pres­sen, og han var syn­ligt fru­stre­ret. Un­der ud­vik­ling i åre­vis » Den fik mig til at tviv­le på den men­ne­ske­li­ge kre­a­ti­vi­tet. Dens stil var an­der­le­des, og det var så usæd­van­lig en op­le­vel­se, at det tog tid at væn­ne sig til den, « sag­de han og til­fø­je­de, at han nu må gå til­ba­ge og fo­re­ta­ge end­nu me­re in­ten­si­ve stu­di­er af spil­let .

lp­haGo har væ­ret un­der ud­vik­ling i Goog­les af­de­ling for kun­stig in­tel­li­gens, De­epMind, i åre­vis. Den ba­se­rer sig på en kom­pleks ma­te­ma­tisk for­skrift, en al­go­rit­me, der bl. a. træk­ker på vi­den om neu­ra­le net­værk og ma­ski­nind­læ­ring. Det vil si­ge, at den i langt hø­je­re grad end gængse com­pu­ter­pro­gram­mer ’ tæn­ker’ som et men­ne­ske og ta­ger ved læ­re af si­ne fejl.

Men den rum­mer og­så den enor­me for­del, at den kan spil­le en mil­li­on spil om da­gen, mod 1.000 om året for en pro­fes­sio­nel le­ven­de spil­ler. På den bag­grund har den lært at und­gå utal­li­ge fald­gru­ber og kan tæn­ke stra­te­gisk en­dog me­get langt frem. Det in­de­bæ­rer imid­ler­tid ik­ke, at den er klog i klas­sisk for­stand, for den er ik­ke i be­sid­del­se af he­le pa­let­ten af men­ne­ske­lig kre­a­ti­vi­tet, der og­så er en for­ud­sæt­ning for at me­stre spil­let.

Iføl­ge for­man­den for Dansk Go For­bund, Ras­mus Bis­schop- Lar­sen, er den ny­li­ge men­ne­ske- ma­ski­ne­dyst i Korea på man­ge må­der en stør­re be­gi­ven­hed, end da De­ep Blue vandt over Ka­s­pa­rov.

» Hvor et par­ti skak hand­ler om at ud­kæm­pe et en­kelt slag, hand­ler et go- spil om at ud­kæm­pe en hel krig med ad­skil­li­ge si­mul­ta­ne slag på bræt­tet. At me­stre spil­let kræ­ver med an­dre ord et enormt over­blik, « for­kla­rer han.

Go- for­man­den til­fø­jer, at man kan iagt­ta­ge for­skel­le­ne i hjer­nescan­ne­re. Når skak­spil­le­re spil­ler skak, ly­ser stort set kun den ene hjer­ne­halv­del op, nem­lig den, der er for­bun­det med ra­tio­na­li­tet og lo­gisk tænk­ning. Go- spil­le­re, der­i­mod, be­nyt­ter beg­ge hjer­ne­halv­de­le og træk­ker der­for i høj grad og­så på kre­a­tiv og in­tu­i­tiv tænk­ning.

I Øst­a­si­en har man væ­ret klar over det­te i år­hund­re­der. Af sam­me år­sag har man an­vendt go til at frem­me kre­a­ti­vi­tet og stra­te­gisk tænk­ning blandt såvel sko­lebørn som er­hvervs­le­de­re. Kon­cen­tra­tion og tænk­ning » Tra­di­tio­nelt har ja­pan­ske er­hvervs­le­de­re skul­let kun­ne spil­le go på et an­stæn­digt ni­veau, og man har brugt spil­let i un­der­vis­ning til at træ­ne kon­cen­tra­tion og tænk­ning, « for­tæl­ler Ras­mus Bis­schop- Lar­sen.

Iføl­ge Go- for­man­den er der blot 35 be­ta­len­de med­lem­mer af Dansk Go For­bund, og in­gen eu­ro­pæ­e­re når top­spil­ler­ne i Ki­na, Korea og Ja­pan til so­k­ke­hol­der­ne. Men det kræ­ver og­så om­kring ot­te ti­mers spil om da­gen helt fra barns­ben for at nå et højt ni­veau, og go- spil­le­re bræn­der of­te ud ef­ter ung­domsår­e­ne, for­di man med al­de­ren mi­ster en del af ev­nen til vold­som kon­cen­tre­ret for­dy­bel­se. Selvsik­ker ki­ne­ser I Ki­na sad den ba­re 18- årig go- storme­ster Ke Jie og fulg­te in­tenst med i mat­chen mel­lem men­ne­ske og com­pu­ter i Seoul. Han an­ses af man­ge for nu­ti­dens bed­ste og var ik­ke en­ty­digt im­po­ne­ret over Alp­haGos ind­sats.

» Alp­haGo gi­ver mig ik­ke den sam­me stær­ke fø­lel­se af at kun­ne vin­de, som når jeg skal spil­le mod et men­ne­ske. Men jeg tror sta­dig, at jeg vil ha­ve en for­del. Jeg gi­ver 60 pro­cent i min favør, « ud­ta­ler den selvsik­re ki­ne­ser.

GO Go er et stra­te­gisk brætspil, der blev ud­vik­let i Ki­na for over 3.000 år si­den. To spil­le­re spil­ler mod hin­an­den på et bræt med 19 lod­ret­te og 19 vand­ret­te linjer og der­med 361 kryds­punk­ter. Spil­let be­gyn­der med et tomt bræt, og hver spil­ler skif­tes til at læg­ge en brik el­ler ret­te­re sten ( sort el. hvid) på et punkt. Et punkt re­præ­sen­te­rer ter­ri­to­ri­um. Pla­ce­re­de sten kan ik­ke flyt­tes. En spil­ler kan ero­bre mod­spil­le­rens sten ved at om­rin­ge dem. Spil­let slut­ter, når det ik­ke læn­ge­re tje­ner et for­mål at pla­ce­re nye sten. Spil­le­ren med den hø­je­ste sco­re vin­der. Man si­ger, at det ta­ger fem mi­nut­ter at læ­re go, men et liv at læ­re at me­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.