El­sker os Yeah, Yeah, Yeah!

BT - - NYHEDER -

B. T. 100 ÅR Hvad står der? Hvad sy­nes dan­sker­ne om os? Den ver­dens­be­røm­te po­p­grup­pe The Be­at­les stu­de­re­de ivrigt da­gens B. T. ef­ter de­res kon­cert i Kø­ben­havn den 4. ju­ni 1964. Paul McCart­ney læ­ste højt og prø­ve­de så godt han kun­ne at ty­de de dan­ske glo­ser

Men uan­set hvad de fik ud af an­mel­del­sen og om­ta­len i B. T., så væl­te­de Be­at­ler­ne nær­mest Kø­ben­havn, da de for før­ste og ene­ste gang op­t­rå­d­te i Dan­mark.

’ B - DAG for Be­at­les’ hed den sto­re over­skrift på B. T., da de an­kom.

I Ka­strup luft­havn ven­te­de godt 8.000 jub­len­de og skri­gen­de fans på at by­de dem vel­kom­men. Po­li­tiets af­spær­ring blev sprængt, og fle­re hund­re­de fans storme­de helt ud til fly­ets trap­pe, hvor de nær­mest be­svi­me­de ved sy­net af de fi­re bri­ti­ske mu­si­ke­re.

Trom­mesla­ge­ren Ringo Starr var sy­ge­meldt og skul­le ha­ve fjer­net si­ne mand­ler. Han blev i sid­ste øje- blik er­stat­tet af den ukend­te Jim­my Ni­cholls.

Den dan­ske ar­ran­gør Ni­els Wen­kens hav­de el­lers for­be­redt den dan­ske trom­mesla­ger Tor­ben Sal­dorf fra The Hit­ma­kers på, at han må­ske skul­le af­lø­se den sy­ge Ringo. En ner­vepi­r­ren­de op­ga­ve, som Sal­dorf tog ro­ligt:

» Jeg er klar, hvis The Be­at­les har brug for mig, « sag­de han til B. T.

Han hav­de i 1962 set dem op­træ­de i Star Club i Ham­borg og var ik­ke så beno­vet over dem.

Ef­ter den vil­de mod­ta­gel­se i luft­hav­nen måt­te de fi­re Be­at­ler se­ne­re smug­les ind på Roy­al Ho­tel ad kæl­der­dø­ren for at und­gå an­dre 3.000 yeah, yeah- skri­gen­de fans.

4.400 hel­di­ge hav­de få­et bil­let til af­te­nens to kon­cer­ter kl. 18.30 og kl. 21. The Be­at­les op­t­rå­d­te kun i cir­ka 25 mi­nut­ter med seks num­re. Re­sten af ti­den måt­te de dan­ske grup­per The Hit­ma­kers, The We­edons og The Be­et­ho­vens hol­de hal­len i kog.

Men de 50 mi­nut­ters op­træ­den var nok til at sik­re The Be­at­les et ho­norar på 175.000 kr. i da­ti­dens pen­ge.

Til gen­gæld måt­te po­li­ti­et på over­ar­bej­de, idet der mel­lem de to kon­cer­ter op­stod fle­re vold­som­me ga­deslags­mål for­an K. B. Hal­len, og sto­re ek­stra po­li­ti­styr­ker med hunde måt­te til­kal­des.

Så næ­ste dags for­si­de le­ge­de lidt med bog­sta­ver­ne og er­klæ­re­de, at B- dag og­så var P- dag, som føl­ge af den sto­re po­li­ti­ind­sats.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.