Ter­r­or­vå­ben købt lov­ligt

BT - - NYHEDER -

Et smut­hul i eu­ro­pæ­isk lov­giv­ning gør det mu­ligt at sæl­ge de­ak­ti­ve­re­de vå­ben, der nemt kan ak­ti­ve­res igen. Nog­le ste­der kan dis­se vå­ben sæl­ges lov­ligt til al­le, der er fyldt 18 år.

Det smut­hul har blandt an­det ter­r­o­ri­ster­ne bag an­gre­be­ne i Pa­ris i fe­bru­ar og novem­ber sid­ste år ud­nyt­tet. Det skri­ver Po­li­ti­ken, der i sam­ar­bej­de med ot­te an­dre eu­ro­pæ­i­ske me­di­er har spo­ret de 45 vå­ben, der blev fun­det i for­bin­del­se med de to an­greb.

Me­re end hvert tred­je af de vå­ben - 16 ud af de 45 - end­te i ter­r­o­ri­ster­nes hæn­der som føl­ge af net­op det smut­hul. De­ak­ti­ve­re­de vå­ben er vå­ben, der er ble­vet uska­de­lig­gjort, så de ik­ke kan af­fy­re skar­pe skud. I Slovaki­et er uska­de­lig­gø­rel­sen så lem­pe­lig, at det iføl­ge Po­li­ti­ken ba­re kræ­ver en bo­re­ma­ski­ne at gø­re våb­ne­ne ak­ti­ve igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.