VI­DEN­SKAB. DK Må man ko­ge te af varmt vand fra ha­nen?

BT - - NYHEDER -

Vand er så lang tid om at ko­ge, når man ba­re ger­ne vil ha­ve et skud kaff e nu og her. Må­ske er du der­for én af dem, der afk or­ter ko­ge­ti­den ved at bru­ge van­det fra den var­me ha­ne. Men det kan på lang sigt væ­re en dår­lig idé, for der er al­tid en lil­le ri­si­ko for, at bak­te­ri­er har la­vet aff alds­stoff er i varmtvands­be­hol­de­ren, for­tæl­ler en dansk for­sker.

» Jeg vil ik­ke umid­del­bart an­be­fa­le det, for­di man lø­ber en ri­si­ko for at bli­ve syg. Det er en lil­le ri­si­ko.

Men hvis vi al­le sam­men gjor­de det, vil­le en del af os bli­ve rig­tig sy­ge af det, « si­ger lek­tor i in­fek­tions­im­mu­no­lo­gi Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Pro­ble­met kan for ek­sem­pel op­stå, hvis varmtvands­be­hol­de­ren ik­ke er ble­vet or­dent­ligt ved­li­ge­holdt el­ler ik­ke hol­des varm nok. Der kan væ­re kom­met bak­te­ri­er ind, og hvis ik­ke van­det er varmt nok, så dræ­ber det var­me vand ik­ke bak­te­ri­er­ne.

» Gift stoff er­ne, som bak­te­ri­er­ne la­ver, inak­ti­ve­rer man ik­ke nød­ven­dig­vis, for­di man ko­ger van­det, « si­ger Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen.

Lek­to­ren un­der­stre­ger dog kraft igt, at man ik­ke skal gå i pa­nik, hvis man har haft uva­nen med at tap­pe vand fra den var­me ha­ne til te­en. Van­det fra din var­me ha­ne er nem­lig højst sand­syn­ligt uska­de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.