Kul­tur Pens­len er den nye gu­i­tar

BT - - KULTUR -

UD­STIL­LING En gang stod den på ro­ck, øl og gril­l­mad på lan­de­ve­je­ne – og dyr og elen­dig kaff e på sto­re­bælts­fær­gen. Nu er det de­res ma­le­ri­er, der tur­ne­rer. Pens­len har me­re el­ler min­dre er­stat­tet gu­i­ta­ren. En fl ok æl­dre dan­ske mu­si­ke­re, der i sin tid var med til at ma­le grund­far­ver­ne i dansk ro­ck, har slå­et sig sam­men un­der nav­net ’ Ma­len­de mu­si­ke­re’. I går hav­de en ud­stil­ling af de­res ma­le­ri­er fer­ni­se­ring i kul­tur­hu­set Ane­xet ved Lunds­gaard Gods i Ker­te­min­de.

Ma­len­de mu­si­ke­re be­står af brød­re­ne Tro­els og Lars Trier, Ole Fi­ck, Franz Beck­er­lee, Tho­mas Ager­gaard og Flem­m­ing Qu­ist Møl­ler. I ud­stil­lin­gen på god­set ved Ker­te­min­de sup­ple­ret med den yn­gre Kas­per Ei­strup fra Kas­h­mir. Far­lig bran­che Det var tæt på, at Tro­els Trier ik­ke var kom­met med til fer­ni­se­rin­gen. Den gam­le Rø­de Mor- san­ger lig­ner et tra­fi kuheld for øje­blik­ket.

Han på­drog sig si­ne skram­mer, da han for­le­den vil­le hjæl­pe med at stil­le en skul­p­tur på plads i ud­stil­lings­rum­mets før­ste sal.

På miraku­løs vis und­gik Tro­els Trier al­vor­li­ge ska­der – ud­over nog­le sår og et par me­get blå øj­ne.

» Jeg tror sgu, jeg si­ger, at jeg har på­dra­get mig nog­le ska­der un­der kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp- dag, « sag­de han, da han og bro­de­ren Lars Trier, og­så tid­li­ge­re med­lem af Rø­de Mor, spil­le­de en hånd­fuld af de gam­le klas­si­ke­re – » fra den­gang ido­let hed Che Gu­e­va­ra og ik­ke Bill Ga­tes som nu. Den­gang vi var po­e­ti­ske, det holdt vi nu hur­tigt op med, « som den rø­de far­far Tro­els sag­de det. På op­for­dring Ma­len­de mu­si­ke­re skyl­des en gal­le­ri­e­jer på Mun­kerup­hus ved Gille­le­je, som op­for­dre­de de gam­le dren­ge til at stil­le op til en ud­stil­ling.

» Det gik ret godt – og si­den har vi ud­stil­let nog­le gan­ge rundt om­kring i Dan­mark, « si­ger Lars Trier til BT. Han er sta­dig kon­ser­va­to­ri­edo­cent, for­fat­ter og spil­ler klas­sisk gu­i­tar rundt om­kring.

Gu­i­ta­ri­sten Ole Fi­ck be­gynd­te i Bur­ning Red Ivan­hoe, var se­ne­re fast gu­i­ta­rist med Tril­le – hvis san­ge han sta­dig op­træ­der sam­men med, sam­men med san­ge­r­in­den Met­te Marck­mann, kendt fra TV2- se­ri­en ’ Norskov’. Fi­ck er og­så man­den bag den du­b­i­ø­se Dr. Leo Lum­mer­krog, der i åre­vis var fast indslag hos Mon­rad & Ri­slund.

» Jeg har ma­let, si­den jeg var 15. Jeg er ud­dan­net re­k­la­me­teg­ner, og har bl. a. ar­bej­det som teg­ner på Ek­stra Bla­det og teg­ner sta­dig til Svik­møl­len. Men da jeg var ung og tur­ne­re­de me­get, var der ik­ke rig­tig tid til det med ma­le­ri­er­ne. Se­ne­re har jeg få­et bed­re tid, det vir­ker lidt som en sik­ker­heds­ven­til. Det er en en­som af­fæ­re at ma­le – og det kan væ­re fi nt en gang imel­lem. Hvor det at spil­le jo er no­get, man gør sam­men med an­dre, si­ger Ole Fi­ck. Ren kult for yngste­mand Yng­ste mand i trup­pen er mu­si­ke­ren Tho­mas Ager­gaard. For ham er det en dob­belt op­le­vel­se at væ­re med. Dels som kunst­ner. Dels som gam­mel fan.

» For mig er det nær­mest lidt kul­tisk. Jeg har jo set Rø­de Mor spil­le på Roskil­de Festi­va­len. Jeg er vok­set op med Flem­m­ing Qu­ist Møl­ler – han fandt på et tids­punkt sam­men med min mors sø­ster, og al­le ken­der jo ’ Cy­kel­myg­gen Egon’, ’ Bennys Ba­de­kar’ og ’ Jung­le­dy­ret Hu­go’. «

Kas­per Ei­strup og Franz Beck­er­lee var ik­ke til ste­de i går

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.