Jeg le­ver af folks dår­li­ge smag

BT - - KULTUR -

KUNST­MA­LER Og selv­om den 76- åri­ge Trier hu­mo­ri­stisk er hurtig til at tak­ke folks dår­li­ge smag for sin suc­ces, så me­ner han det selv­føl­ge­lig ik­ke.

Al­le­re­de før han i 1968 op­ret­te­de et kunst­n­er­kol­lek­tiv sam­men med sin sø­ster Dea Trier Mørch, var Tro­els Trier nem­lig ak­tiv kunst­ma­ler. Han ta­ger bå­de sig selv, sit ar­bej­de og sit pu­bli­kum dybt se­ri­øst. Og hans far­ve­strå­len­de og oft e hu­mo­ri­sti­ske ma­le­ri­er, der pris­mæs­sigt stræk­ker sig fra en tus­se til små 14.000 kro­ner, har i åre­vis solgt som varmt brød.

» Ja, ge­ne­relt er folk, der mø­der mig, over­ra­ske­de over, hvor ven­lig jeg egent­lig er, « si­ger Tro­els Trier med et stil­le grin. Ret fl ink – og ik­ke uden ev­ner » Sce­ne­per­son­lig­he­den fra Rø­de Mor kun­ne godt vir­ke lidt skræm­men­de. Men det var net­op en sce­ne­per­son­lig­hed. Og i vir­ke­lig­he­den er jeg ret fl ink, « si­ger Trier, der trods klæ­de­lig tvivl i stem­men har helt ret.

Han ér fl ink og ik­ke så lidt ta­lent­fuld.

Nog­le af Tri­ers bed­ste ma­le­ri­er kan godt min­de lidt om teg­ne­se­ri­e­stri­ber – med fl ere fi rkan­te­de fel­ter, der fyl­des ud med over­ra­sken­de fi gu­rer og far­ver. Og man­den bag klas­si­ske dan­ske ro­ck­s­an­ge som ’ Lil’ Jo­hn­nys Mund’, ’ Smæk’ og ’ Ta’ på lan­det’ for­kla­rer sin tek­nik så­le­des:

» Ma­le­ri­et er jo den mest ba­sa­le kunst­form. Det be­gynd­te alt sam­men med hu­le­ma­ler­ne. Og når jeg be­gyn­der på no­get nyt, ved jeg som re­gel ik­ke, hvad det skal væ­re. Jeg kal­der det au­to­mat­me­to­den. Og det af­spej­ler, hvad der fal­der mig ind. Selv­føl­ge­lig kan jeg væ­re in­spi­re­ret af ak­tu­el­le ting som fl ygt­nin­ge­de­bat el­ler tan­ker om øko­lo­gisk land­brug, « si­ger Trier, der bor li­ge om hjør­net fra gal­le­ri­et i Ker­te­min­de.

Som 76- årig fø­ler Tro­els Trier, at ma­ler­kun­sten pas­ser hans al­der langt bed­re end mu­sik­ken. Han in­drøm­mer over for BT, at han til ti­der godt kan sav­ne dy­na­mi­k­ken i mu­sik­ken, der de­les øje­blik­ke­ligt med pu­bli­kum. Men alt i alt kun­ne den gam­le ven­stre­fl øjs- le­gen­de ik­ke væ­re me­re lyk­ke­lig.

» Jeg fø­ler mig ut­ro­lig pri­vil­e­ge­ret. Det må væ­re for­fær­de­ligt at gå på eft er­løn og så måt­te gi­ve slip på det job, der vir­ke­lig in­ter­es­se­rer én. Jeg er så glad for mit, « si­ger Trier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.