Jo­a­chim vild med Le­go­land

BT - - TV/ RADIO -

LEGESYGE ROY­A­LE Prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie blev kyn­digt gu­i­det rundt af Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­lie, da de i går åb­ne­de Le­go­land sam­men med tre små prin­ser og prin­ses­ser. Og det er næp­pe til­fæl­digt, at det net­op var den midtjy­ske for­ly­stel­ses­park, der fik be­søg, på­pe­ger eks­pert. De fe­ri­e­rer sam­men. De kom-

VEJ­RET I DAG

mer til hin­an­dens dåb, bryl­lup­per og be­gra­vel­ser. Og hvis kongehuset har brug for en sponsor el­ler øko­no­misk hjæp på an­den vis, så træ­der Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­lie of­te vel­vil­ligt til.

Og så har den kon­ge­li­ge fa­mi­lie mo­ret sig i Le­go­land, li­ge si­den prins Jo­a­chim og hans sto­re­bror var børn.

Der er in­gen tvivl om, at der er tæt­te for­bin­del­ser mel­lem fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen, der ejer Le­go, og det dan­ske kon­ge­hus.

I åre­vis har So­fie Kirk Kri­sti­an­sen, der er dat­ter af Dan­marks ri­ge­ste mand, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, væ­ret et af kron­prin­s­par­rets nær­me­ste ven­ner. Kron­prins Fre­de­rik og kron- prin­ses­se Mary har blandt an­det fle­re gan­ge væ­ret in­vi­te­ret på ski­fe­rie sam­men med den sten­ri­ge ar­ving og hen­des tid­li­ge­re mand Chri­stop­her Kiær Thomsen.

Og i går blev det stad­fæ­stet, at og­så prins Jo­a­chim har et me­get tæt for­hold til den jy­ske mil­li­ar­dær­fa­mi­lie, der ef­ter frem­læg­gel­sen af se­ne­ste re­kor­dregn­skab i be­gyn­del­sen af marts er ble­vet vur­de­ret til at ha­ve en for­mue på om­kring 150 mil­li­ar­der kro­ner.

Prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie var nem­lig in­vi­te­ret til Le­go­land for at åb­ne for­ly­stel­ses­par­kens ny­e­ste om­rå­de – Ninj­a­go- om­rå­det.

Sam­men med prins Fe­lix, prins

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

Hen­rik og lil­le prin­ses­se At­he­na så den roy­a­le fa­mi­lie ud til at ny­de tu­ren i det jy­ske. De tre prin­ser fik for­nø­jet sig med rut­sje­ba­nen, mens prin­ses­se At­he­na var me­re in­ter­es­se­ret i kla­tre­væg­gen, som og­så er en del af det nye om­rå­de. Tæt­te for­bin­del­ser Lør­da­gens be­søg i Le­go­land var dog langt fra det før­ste af sin slags. Gen­nem ti­den har Le­go­land ad­skil­li­ge gan­ge haft be­søg af de kon­ge­li­ge. Bå­de prins Jo­a­chim og kron­prins Fre­de­rik har fle­re gan­ge i de­res barn­dom be­søgt Le­go­land, og da prins Jo­a­chims før­ste søn, prins Ni­ko­lai, be­søg­te Le­go­land for før­ste gang i 2001, blev han ’ hædret’ som æres­bor­ger af Le­go­land og ’ ud­nævnt’ til rid­der af Le­go- ele­fan­ten.

Iføl­ge Sø­ren Jakob­sen, der er for­fat­ter og har skre­vet fle­re bø­ger om Le­go- fa­mi­li­en, så er det langt­fra til­fæl­digt, at kongehuset så of­te be­sø­ger Le­go­land.

» Der er me­get tæt­te for­bin­del­ser mel­lem kongehuset og Le­go- fa­mi­li­en. Der går nok ik­ke to år imel­lem, at en­ten Jo­a­chim og Ma­rie el­ler prins Jo­a­chim be­sø­ger dem, « for­tæl­ler han. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 38: Nem: 11, Mel­lem: 57, Svær: 45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.