U

BT - - SØNDAG -

mid­del­bart er der ik­ke no­get usæd­van­ligt ved Ka­ren Jensen og hen­des mand Or­la Jensen, som de sid­der her ved spi­se­bor­det i den hyg­ge­li­ge og rum­me­li­ge stue i hjem­met i Es­b­jerg­par­ken i den øst­li­ge del af Aal­borg. Der er frisk­bryg­get kaff e i kop­per­ne, og sprø­de rundstyk­ker og koldt smør står og fri­ster på fa­det, som er stil­let hen for­an BTs ud­send­te. Med an­dre ord et gan­ske al­min­de­ligt æg­te­par, der ven­ligt har budt in­den­for.

Men hvad man ik­ke kan se med det blot­te øje, er, at beg­ges hel­bred er al­vor­ligt mær­ket - af as­best fra Or­la Jen­sens tid­li­ge­re ar­bejds­plads Dansk Eter­nit Fa­brik. Et ar­bej­de, han hav­de helt til­ba­ge i 1960’ er­ne og 70’ er­ne.

Ka­ren Jensen har - næ­sten 50 år eft er Or­la be­gynd­te på ’ Eter­nit­ten’ - få­et lun­ge­hin­de­kræft . Og Or­la har for­tyk­ket lun­ge­hin­de på beg­ge lun­ger.

Den­gang i 60’ er­ne hånd­va­ske­de Ka­ren Jensen Or­las stø­ve­de tøj, når han kom hjem fra da­gens dont. Li­ge­som det var helt al­min­de­ligt at gø­re og­så for al­le de an­dre ko­ner til mænd el­ler søn­ner, der knok­le­de på ’ Eter­nit­ten’, som, da pro­duk­tio­nen var på sit hø­je­ste, hav­de et par tu­sin­de mand an­sat.

Men i 2011 fi k Ka­ren Jensen kon­sta­te­ret lun­ge­hin­de­kræft , der er en af de vær­ste kræft - for­mer over­ho­ve­det. Lun­ge­hin­de­kræft skyl­des i stort set samt­li­ge til­fæl­de indån­ding af mi­krosko­pi­ske as­be­st­fi bre. Og Or­la Jen­sens ar­bejd­s­tøj var fyldt med den farlige as­best, når han hav­de det med hjem for at få det va­sket.

Støv overalt

» Der var støv overalt i det tøj. Det sad i op­sla­ge­ne på buk­ser­ne og jak­ken, i lom­mer­ne og al­le mu­li­ge an­dre ste­der. Vi hav­de jo in­gen va­ske­ma­ski­ne, så jeg gik ba­re uden­for og ryste­de tø­jet, og så gik jeg ind og va­ske­de det i hån­den i køk­ken­va­sken. Så­dan var det ba­re, og det var ik­ke no­get, man snak­ke­de om, for vi vid­ste jo ik­ke, det var far­ligt, « si­ger 70- åri­ge Ka­ren Jensen, der sta­dig kæm­per mod kræft en, men som én blandt me­get få trod­ser de dy­stre sta­ti­stik­ker og sta­dig er li­ve.

» Jeg fø­ler mig hel­dig. Der er ik­ke ret man­ge, der over­le­ver den her kræft form. Jeg si­ger al­tid, at jeg har det godt, for jeg kan ik­ke til­la­de mig an­det. Når jeg har set dem, der sid­der med et il­tap­pa­rat og ik­ke kan no­get som helst, så fø­ler jeg mig ba­re tak­nem­me­lig. Jeg kan hu­ske den sid­ste aft en, min sto­re­bror le­ve­de. Han sag­de ’ kan jeg ik­ke få no­get luft , kan jeg ik­ke få no­get luft ?’ Men det kun­ne han ik­ke. Der var ik­ke me­re at gø­re. Fra han blev syg, og til han dø­de af sam­me syg­dom som min, gik der højst ni må­ne­der. Det gik stærkt. Så man går he­le ti­den med fryg­ten for, om kræft en skal be­gyn­de at ud­vik­le sig igen. Det vær­ste er tan­ken om, hvor­dan man kom­mer her­fra. Tan­ken om at man ba­re kom­mer til at lig­ge der... Jeg har jo set, hvor­dan min bror hav­de det til sidst, og jeg har set do­ku­men­tar- ud­sen­del­ser om, hvor fryg­te­lig smer­te­fuld en død det er, « si­ger Ka­ren Jensen.

Et lil­le pla­ster på sår­et

Hun er som den før­ste blandt over­le­ven­de as­be­stof­re, der er på­rø­ren­de til en eter­ni­t­ar­bej­der, net­op ble­vet til­delt en kom­pen­sa­tion på 170.000 kro­ner som en an­er­ken­del­se og et lil­le pla­ster på sår­et for sin kræft syg­dom. To gan­ge har hun få­et af­slag på en egent­lig er­stat­ning i Ar­bejds­ska­desty­rel­sen. An­ke­sty­rel­sen er nå­et frem til sam­me re­sul­tat.

Men i eft er­å­ret 2015 af­sat­te et fl er­tal i Fol­ke­tin­get en sats­pul­je på sam­let 10 mil­li­o­ner kro­ner til of­re for as­best- skan­da­len på Dansk Eter­nit Fa­brik må­l­ret­tet dem, som er næ­re på­rø­ren­de, og som har få­et af­slag på er­stat­ning. Og Ka­ren Jensen er alt­så den før­ste, der får del i pen­ge­ne.

Be­lø­bet vil­le ha­ve væ­ret be­ty­de­ligt hø­je­re, hvis hen­des kræft syg­dom var ble­vet an­er­kendt som en ar­bejds­ska­de. Be­grun­del­sen for

’’

Jens An­ton Havskov | ja­hh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.