FLS­midth: ’ Vi gjor­de, hvad vi kun­ne’

BT - - SØNDAG -

AN­SVAR

Dansk Eter­nit Fa­brik, som var ejet af FLS­midth- kon­cer­nen, tab­te i sin tid den sto­re er­stat­nings­sag mod de al­vor­ligt sy­ge el­ler en­dog al­le­re­de af­dø­de eter­ni­t­ar­bej­de­re, som Ce­men­t­ar­bej­der­nes Fag­for­e­ning før­te sag for. Selv om Hø­jeste­ret af­sag­de ken­del­se om, at an­sva­ret for de tal­ri­ge men­ne­ske­skæb­ner på grund af den farlige as­best lå hos fa­brik­se­jer­ne, sag­de FLS­midth bag­eft er ik­ke und­skyld for det, der var ble­vet på­ført man­ge af de an­sat­te.

I dag, næ­sten 30 år se­ne­re, la­der und­skyld­nin­gen sta­dig ven­te på sig.

Og det er tvivl­s­omt, om den no­gen­sin­de kom­mer.

So­fi e Lind­berg, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i FLS­midth, si­ger til BT:

» På Dansk Eter­nit Fa­brik ar­bej­de­de man ud fra sam­ti­dens vi­den og reg­ler. Det æn­drer desvær­re ik­ke på, at nog­le ar­bej­de­re eft er­føl­gen­de blev sy­ge, men ud fra min bed­ste over­be­vis­ning gjor­de man på eter­nit­fa­brik­ken i sin tid alt for at be­skyt­te ar­bej­der­ne og und­gå, at de blev ud­sat for as­best. Man tog de for­holds­reg­ler, som man kun­ne ud fra da­ti­dens vi­den og reg­ler. «

Eft er at fa­brik­ken luk­ke­de den as­be­st­hol­di­ge pro­duk­tion i Aal­borg i 1986, fl yt­te­de FLS­midth en del af virk­som­he­den til Øst­eu­ro­pa, hvor eter­nit­pla­der­ne - nu uden as­best - si­den er ble­vet pro­du­ce­ret un­der det nye sel­skabs navn Cem­brit.

FLS­midth solg­te i ja­nu­ar 2015 al­le si­ne ak­tier i Cem­brit for 1,1 mil­li­ard kro­ner til sven­ske So­lix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.