D

BT - - SØNDAG -

Li­ne Fel­holt

er er ik­ke me­get nytæn­ken­de over ci­tron­må­ne, hin­d­bær­snit­te og roulade. Men hvad nu hvis ci­tron­må­nen var en småka­ge, hin­d­bær­snit­ten rund, og rou­la­den smag­te af la­krids? BTs nye des­sert­duo, ka­ge­ba­ger­ne Jakob og Ga­bi Bär Mo­gen­sen, har ét sig­te for øje – at genop­fi nde klas­si­ske ka­ger og sø­de sa­ger. » Der er en grund til, at klas­si­ke­re er klas­si­ke­re. De sma­ger sinds­sygt godt og fun­ge­rer. Men hvor­for ik­ke dre­je lidt på tin­ge­ne al­li­ge­vel? Så har man plud­se­lig no­get nyt sam­ti­dig med gen­ken­del­sen, « si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen.

Selv er han dansk, og hans ko­ne Ga­bi er op­rin­de­lig fra Schweiz. De er beg­ge ud­dan­ne­de kok­ke. Har in­gen kon­di­tor­ud­dan­nel­se, men har beg­ge ar­bej­det på Mi­che­lin­re­stau­ran­ter, i des­sert­køk­ke­ner og ‘ pa­s­try shops’ rundt om­kring i ver­den. Indtil de be­stem­te sig for at ka­ste sig over det sø­de køk­ken fuld­tids i de­res egen ’ pa­s­try shop’ i Kø­ben­havn.

Den eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til mad har de ta­get med sig over i kage­fa­get. Tag f. eks. rou­la­den. Nor­malt med syl­te­tøj og rul­let i suk­ker. El­ler ci­tron­må­nen. Nor­malt en svam­pet ka­ge. Men i Bär duo­ens hæn­der er rou­la­den en lil­la sag med la­krids­smag, og ci­tron­må­nen for­vand­let til en sprød småka­ge med lemon­curd, dyp­pet i hvid cho­ko­la­de.

» I prin­cip­pet er det jo slet ik­ke en ci­tron­må­ne me­re, men ta­ger man sma­gen fra en ci­tron­må­ne og put­ter den ind i en an­den slags ka­ge, er det bå­de gen­ken­de­ligt og over­ra­sken­de. Ci­tron­må­nen, som vi al­le ken­der og har en me­ning om, får et helt nyt liv, « for­kla­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

Hel­dig­vis, det kræ­ver ik­ke Mi­che­lin­kok­ke at ven­de op og ned på ka­ge­køk­ke­net. Jakob og Ga­bi Bär Mo­gen­sen vil frem­over ud­vik­le op­skrift er til BTs Madsko­le med den am­bi­tion at vi­se, hvor let og sjovt det er at eks­pe­ri­men­te­re med ka­ger og sø­de sa­ger der­hjem­me.

Be­rø­rings­angst for det sø­de køk­ken

» Der er en be­rø­rings­angst blandt al­min­de­li­ge dan­ske­re for det sø­de køk­ken, for­di alt skal væ­re me­get præ­cist. Det er rig­tigt nok, at selv 10 gram for me­get el­ler for lidt af en be­stemt in­gre­di­ens kan gø­re en stor for­skel, « er­ken­der Jakob Bär Mo­gen­sen.

Men oft e fi nder man net­op frem til det sjove og over­ra­sken­de ved at le­ge. Der­for skal man iføl­ge Bär par­ret ik­ke væ­re så ban­ge for at eks­pe­ri­men­te­re – hel­ler ik­ke der­hjem­me. Går det galt, går det al­li­ge­vel al­drig helt galt. » Det er jo så hel­digt med net­op ka­ger, at de nok skal bli­ve spist, li­ge me­get hvad, « gri­ner Jakob Bär Mo­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.