Pas på ty­ven i på­sken

BT - - REJSER -

tions­vær­di, elek­tro­nik og di­gi­ta­le bil­le­der, som dan­sker­ne fryg­ter, at ty­ve­ne stik­ker af med. Hent hjælp hos na­bo­en Al­li­ge­vel sik­rer langt de fær­re­ste, at ar­ve­styk­ker­ne ik­ke lig­ger frit frem­me i smyk­ke­skuf­fen, vi­ser Ska­de­for­sik­rin­gen Ifs un­der­sø­gel­se, der, li­ge­som For­sik­rings­op­lys­nin­gen, rå­der til, at de dy­re og vær­di­ful­de ting bli­ver pak­ket godt væk el­ler li­ge­frem op­be­va­ret hos na­bo­en el­ler an­dre per­so­ner, man har til­lid til.

Og i det he­le ta­get er der god hjælp at hen­te hos na­bo­en, der og­så kan tøm­me post og fyl­de skrald i skral­des­pan­den for at hol­de ubud­ne gæ­ster på af­stand.

» Na­bo­er er den bed­ste hjælp. De ken­der hver­da­gen på vil­la­vej­en og kan se, hvis no­get stik­ker ud, så vi an­be­fa­ler klart, at man gi­ver be­sked til na­bo­er­ne og la­ver af­ta­ler med hin­an­den bå­de for kor­te­re og læn­ge­re fe­ri­er, « si­ger Bir­git­te Ring­bæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.