Fod­bold­fest i

BT - - REJSER -

FOD­BOLD­FE­RIE

Rej­sen skal pas­se med sko­le­fe­ri­en, rin­ger straks til bu­reau­et. De lover ce­lo­nas hjem­mesi­de, når de fri­gi­ves så vi fin­der en kamp, hvor FC Bar­ce­at skaf­fe to me­re, men desvær­re ik­ke el­ler at kø­be dem ved an­komst. Ved lo­na spil­ler på hjem­me­ba­ne i vin­ter­ved si­den af de før­ste to. topkam­pe an­be­fa­les det at kø­be en fe­ri­en. Den en­de­li­ge kamp­da­to fastVi be­væ­ger os ud i den ca­ta­lan­ske fod­bol­drej­se, der in­klu­de­rer bil­let­sæt­tes først nog­le uger før kam­pen, ter.af­ten. Det myl­drer med fest­stem­te så vi plan­læg­ger an­komst fre­dag, folk på Ram­bla­en, det 1,2 ki­lo­me­ter i går ad Ram­bla­en ned til hav­for med sik­ker­hed at nå kam­pen, lan­ge strøg, der fø­rer ned til hav­nen. nen, hvor so­len ba­ger. Vi føl­ger ha­vu­an­set om den fal­der lør­dag el­ler Pla­ta­n­træ­er stræk­ker de­res nøg­ne søn­dag. gre­ne langs Ram­bla­en. Klok­ken

På FC Bar­ce­lo­nas hjem­mesi­de nær­mer sig mid­nat, men re­stau­ran­sæl­ges bil­let­ter­ne først nog­le uger ter­ne ser­ve­rer sta­dig ta­pas, så vi sæt­før kamp­da­gen, så vi fin­der et ter os ned og ny­der de før­ste bid­der svensk bu­reau på net­tet og sik­rer os af by­en. fi­re bil­let­ter, selv­om de først fri­gi­ves to- tre uger før kam­pen. Bu­reau­et ga­ran­te­rer at skaf­fe os plad­ser via de­res agen­ter.

Da vi nær­mer os af­gang, er stor­hol­det op­pe på 30 kam­pe i træk uden ne­der­lag. Ful­de af for­vent­ning fly­ver vi af sted. Vi an­kom­mer til ho­tel­let, og får en ku­vert med bil­let­ter til kam­pen. Men der er kun to. Jeg Mes­si i al­le al­dre Kam­pen er først søn­dag, så vi har he­le lør­da­gen til at indsnu­se by­en. Før­ste stop er FC Bar­ce­lo­nas bu­tik FCBo­ti­ga ved Pla­ca de Ca­ta­lu­nya. Her kun­ne vi ha­ve købt bil­let­ter til kam­pen bil­li­ge­re og med fi­re plad­ser på stri­be. Det an­be­fa­les der­for at kø­be bil­let­ter­ne di­rek­te på FC Bar-

BIL­LET­TER

Så­dan får du bil­le­ter:

Bil­let­ter til fod­bold­kam­pe kan kø­bes på klub­bens hjem­mesi­de: fc­bar­ce­lo­na. com nog­le uger før kam­pen el­ler i FCBo­ti­ga i by­en.

Kamp­pro­gram­met vi­ser, hvil­ken we­e­kend der spil­les. Først to­tre uger før kam­pen ken­des den præ­ci­se dag. Øn­skes bil­let til topkam­pe, kan man kø­be en fod­bol­drej­se.

Bil­let­pri­ser­ne va­ri­e­rer me­get af­hæn­gig af, hvem mod­stan­der­ne er. Til kam­pen mod Cel­ta Vi­go ko­ste­de bil­le­ter­ne fra 53- 154 eu­ro ( 395- 1.150 kr.). Til topkam­pe er bil­let­ter­ne væ­sent­ligt dy­re­re ( Bil­let­ter kan og­så kø­bes hos an­dre ud­by­de­re, men pri­sen er hø­je­re, for­di ud­by­der­ne ta­ger et ge­byr, plad­ser­ne er må­ske ik­ke ved si­den af hin­an­den og der er ri­si­ko for at bli­ve snydt.

Kamp­da­to:

Pri­ser:

nen ud til sand­stran­den. Un­der­vejs kom­mer vi for­bi bo­der med frisk ju­i­ce, pizza, ka­ge og an­dre fri­stel­ser.

By­en myl­drer med folk i Mes­si­trø­jer: En lil­le dreng på sin fars skul­dre, mi­dal­dren­de mænd med ud­spi­le­de stør­rel­se XL, dren­ge med en bold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.