Bar­ce­lo­na

BT - - REJSER - BAR­CE­LO­NA

Hvor:

Bar­ce­lo­na er Spa­ni­ens næst­stør­ste by, ho­ved­stad i den selv­sty­ren­de re­gion Ca­ta­lo­ni­en i Spa­ni­ens nor­døst­li­ge hjør­ne, der lig­ger ud til Mid­del­ha­vet.

Fly­ve­ti­den fra Kø­ben­havn er 3 ti­mer med di­rek­te fly med bl. a. Norwe­gi­an, SAS, Ibe­ria og Bri­tish Airways fra ca. 1.000 kr. tur/ re­tur.

Trans­port:

Over­nat­ning:

Tre­stjer­net ho­tel for 600- 1.000 kr. pr. nat for dob­belt­væ­rel­se i cen­trum.

Bar­ce­lo­na kan be­sø­ges he­le året, men kan væ­re kølig fra novem­ber til marts. April, maj, ju­ni, sep­tem­ber og ok­to­ber er ide­el­le rej­se­må­ne­der. I Juli og au­gust er der of­te me­get varmt og man­ge turi­ster i by­en.

bar­ce­lo­na. cat

Rej­se­tids­punkt:

In­fo:

og dat­ter. Kunst­ma­le­re sæl­ger de­res vær­ker med ud­sigt over by­en, der er hjem­sted for ver­dens bed­ste fod­bold­hold. Vi glæ­der os til kam­pen.

I Me­tro­en myl­drer det med Barca­trø­jer, så vi føl­ger flok­ken af fans til sta­dion. Her de­ler vi os og af­ta­ler mø­de­sted ef­ter kam­pen.

Det gi­ver et sug i ma­ven at træ­de ind på Camp Nou – Eu­ro­pas stør­ste sta­dion med plads til 99.354 til­sku­e­re. Sel­ve ba­nen er gra­vet langt ned un­der ga­de­plan. Den ova­le are­na er ko­los­salt stor. Fyldt med rø­de og blå klap­sæ­der og en sam­ling gu­le sæ­der, der dan­ner et FC BAR­CE­LO­NA. Vi ta­ger trap­per­ne ned til vo­res sæ­der oven for må­let mod nord.

Cel­ta Vi­go, med dan­ske Da­ni­el Wass, star­ter op­varm­nin­gen 45 min. før kam­pen. Kort ef­ter lø­ber Barcas star­top­stil­ling over skær­men: » Lio­nel Mes­si « Der går en let- Det gi­ver et sug i ma­ven at træ­de ind på Camp Nou – Eu­ro­pas stør­ste sta­dion med plads til 99.354 til­sku­e­re tel­se gen­nem mor og dat­ter. Og­så Neymar og Su­a­rez er klar. He­le den sy­da­me­ri­kan­ske trio er med fra start. Vi får kon­takt med far og søn, der sid­der ty­ve ræk­ker for­an os i den ne­der­ste sek­tion. Der er sto­re smil.

Barcas trup kom­mer på ba­nen en halv ti­me før kam­pen. Sta­dion er ved at væ­re fyldt godt op. Før start syn­ger sta­dion en hym­ne for Barca. De­res må­l­mand Bra­vo gør klar i må-

• 1.

3. let ne­den­for. Fløjten ly­der. Kam­pen er i gang.

Vi føl­ger bedst mu­ligt med. Me­get af spil­let fo­re­går i mod­sat­te en­de. I 27. mi­nut får Barca fris­park. Mes­si skal spar­ke og sæt­ter den helt op­pe i tre­kan­ten. Der går et brøl gen­nem are­na­en. 11 mi­nut­ter se­ne­re er der straf­fes­park til Cel­ta Vi­go li­ge for­an os. Sven­ske Gu­i­det­ti ud­lig­ner. En grup­pe sven­ske­re jub­ler. Pau­sestil­lin­gen er 1- 1. Må­l­fest I pau­sen kø­ber vi po­pkorn og drøm­mer om, at Barca vil sco­re li­ge for­an os i 2. halv­leg. Det vil de. I 58. mi­nut løf­ter Mes­si bol­den ud til Su­a­rez, der sæt­ter den i mod­sat­te si­de. 2- 1 til Barca, der fejrer må­let med et grup­pe­kram.

Stjer­ner­ne spil­ler bol­den på kryds og tværs i et fyr­vær­ke­ri af chan­cer. I

2.

4. 74. mi­nut bli­ver det til 3- 1 ved Su­a­rez. En bøl­ge star­ter og kø­rer he­le sta­dion rundt. Al­le er med. Seks mi­nut­ter se­ne­re får Barca straf­fes­park. I ste­det for at sæt­te den ind, læg­ger Mes­si en kort bold. Må­l­man­den smi­der sig, og Su­a­rez sco­rer til 4- 1.

Sta­dion ko­ger. Mes­si hyl­des som en gud. Bøl­gen kø­rer rundt og rundt. Tre mi­nut­ter se­ne­re sco­rer Raki­tic til 5- 1. Bøl­gen fort­sæt­ter sam­men med ju­bel­brøl. I 90. mi­nut sco­rer Neymar og op­fø­rer en bra­si­li­ansk dans. Hol­det er ustop­pe­ligt. De le­ger fod­bold. Kam­pen fløjtes af ved 6- 1. Seks mål sco­ret for vo­res fød­der. Sik­ke en fod­bold­fest.

Med sto­re smil for­la­der vi Camp Nou og mø­des som af­talt. Vi føl­ger strøm­men af fans mod cen­trum ad Aving­u­da Di­a­go­nal. Vo­res drøm er me­re end ind­fri­et, selv om vi måt­te de­le os, og det er be­gyndt at reg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.