UB 4 4 00 4 02 Kan man ska­be vin­der­kul­tur med en 02 00

BT - - HÅNDBOLD -

DAN­MARKS KVIN­DELANDS­HOLD KOM­MER ik­ke til OL i Rio til som­mer. Det er den skuff en­de vir­ke­lig­hed, vi nu skal for­hol­de os til, eft er det blev til end­nu et ne­der­lag i OL- kval’en lør­dag aft en, hvor Mon­te­ne­gro vi­ste sig at væ­re for stor en op­ga­ve. MEN HÅN­DEN PÅ hjer­tet kan den dan­ske fi asko - og ja, det er det helt ui­mod­si­ge­ligt - jo ik­ke for al­vor cho­ke­re. Vi så, hvor det gik hen i sid­ste uges tvivls­om­me EM- kva­li­fi - ka­tions­kam­pe mod Rusland, og fre­da­gens syn­gen­de ru­mæn­ske lus­sing gav en helt klar in­di­ka­tion på, hvil­ke pro­ble­mer kvin­delands­hol­det står med li­ge nu.

Klavs Bruun har si­den sin an­sæt­tel­se talt om, at han vil ska­be en vin­der­kul­tur på kvin­delands­hol­det. Nu fri­stes jeg til at spør­ge, om man kan ska­be en vin­der­kul­tur med en fl ok ta­be­re?

Det vil sik­kert pro­vo­ke­re no­gen, men jeg spo­rer li­ge nu me­re ta­ber­men­ta­li­tet og usik­ker­hed end vin­de­rat­ti­tu­de på det­te lands­hold. Jeg er med på, at der er ska­der på et par nøg­le­spil­le­re, men det er på in­gen må­de nok til at for­kla­re de men­tale mang­ler, som vi har set i we­e­ken­den.

Fle­re spil­le­re snak­ke­de in­den kam­pe­ne mod Rumænien og Mon­te­ne­gro om, at mod­stan­der­ne ’ ba­re skul­le smadres’. Jeg er ked af at si­ge det, kæ­re lands­holds­spil­le­re, men I er ik­ke den ty­pe, der smadrer no­gen mod­stan­de­re. I ER DER­I­MOD den slags, der bli­ver smadret. Den slags, man ku­er med re­la­tivt simp­le mid­ler som hård fy­sik og en po­tent ud­strå­ling. I den­ne we­e­kend har I lig­net for­kæ­le­de sko­lepi­ger, der er ble­vet sat ef­ter­tryk­ke­ligt på plads af en fl ok vel­voks­ne øst­eu­ro­pæ­i­ske kvin­der.

Der har ik­ke væ­ret vild­skab og dræ­be­rin­stinkt på ba­nen. Og hold nu op, hvor har jeg sav­net det. Den ty­de­lig­ste ild i øj­ne­ne har jeg set hos Klavs Bruun på bæn­ken. Pro­ble­met er imid­ler­tid, at den over­ho­ve­det ik­ke smit­ter af på spil­ler­ne.

Gud­hjæl­pe­mig om jeg ik­ke un­der­vejs har set sto­re smil på læ­ber­ne hos spil­le­re bå­de på ba­nen og bæn­ken, selv­om de var stort bag­ud på må­l­tav­len. Jeg så så­gar en form for klap­pe­leg på bæn­ken et tids­punkt. Jeg kan ik­ke få øje på, at det er at ta­ge sig selv se­ri­øs som pro­fes­sio­nel sport­skvin­de. Jeg vil hel­le­re se spil­le­re, der ban­ker sig i bry­stet og brø­ler så højt, at Tarzen kry­ber i et mu­se­hul.

Og jeg tror egent­lig og­så, det er det, Klavs Bruun vil se. El­ler nej, jeg bil­der mig ind, at jeg ved det. Det er den stil, han prak­ti­se­rer og al­tid har gjort. Bå­de som spil­ler og træ­ner. Sym­bo­li­se­rer det så et mis­match mel­lem spil­ler­nes at­ti­tu­de og den stil, som land­stræ­ne­ren vil ind­fø­re? El­ler over­for­tol­ker jeg ba­re?

Jeg skal det la­de væ­re us­agt, men jeg kon­sta­te­rer, at den­ne we­e­kend i Aar­hus har eft er­ladt dansk kvin­de­hånd­bold med et gi­gan­tisk op­ryd­nings­ar­bej­de. LAND­STRÆ­NER­TEA­MET MED KLAVS Bruun og Sø­ren Her­skind må selv­føl­ge­lig og­så på­ta­ge sig an­sva­ret for den sto­re ned­t­ur. Det si­ger sig selv. Har de dyg­tigt nok sat hol­det sam­men på den må­de, som li­ge her og nu vil­le gi­ve de bed­ste re­sul­ta­ter? Skul­le de ha­ve gå­et på kom­pro­mis med de­res for­svars­fi lo­so­fi og ind­ta­get en me­re fl ad og klas­sisk 6- 0 for­ma­tion her i OL- kval’en, for­di vig­ti­ge for­svars­spil­le­re har mang­let på grund af ska­der? Har de tak­ti­ske mod­træk sid­det li­ge i ska­bet - og er de kom­met på de rig­ti­ge tids­punk­ter? Og har de­res ti­meou­ta­ge­ren fl yt­tet til­stræk­ke­ligt på tin­ge­ne? Nej - og­så på bæn­ken har det væ­ret skuf­fen­de, hvad der har væ­ret le­ve­ret.

Dansk Hånd­bold For­bund og sport­s­chef Ul­rik Wil­bek må og­så se in­dad. Så­dan rig­tig grun­digt. DHF vil­le bå­de ha­ve et re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.