N fl ok ta­be­re?

BT - - OL- KVALIFIKATION -

Den­ne we­e­kend i Aar­hus har eft er­ladt dansk kvin­de­hånd­bold med et gi­gan­tisk op­ryd­nings­ar­bej­de sul­ta­mæs­sigt qui­ck fi x og en re­vo­lu­tion, da de smed Jan Pyt­li­ck ud og an­sat­te Klavs Bruun som land­stræ­ner. Men de to ting er ek­stremt svæ­re at kom­bi­ne­re, når man har så kort tid til rå­dig­hed, som Bruun har haft . Og DHF og Wil­bek kan ik­ke ha­ve væ­ret et se­kund i tvivl om, hvil­ke idéer Klavs Bruun kom med. Og at det var en - tids­kræ­ven­de - re­vo­lu­tion, der blev sat i gang. Set i det lys hav­de det må­ske væ­ret klogt at mel­de ud, at hånd­bold­for­bun­dets vur­de­ring var, at det var den ene­ste må­de at få dansk kvin­de­hånd­bold til­ba­ge til top­pen på. Og at man var be­vidst om, at den pro­ces kun­ne gå ud over re­sul­ta­ter­ne på kort sigt. Men det gjor­de DHF ik­ke. De for­lang­te i ste­det VM- me­dal­jer og OL- del­ta­gel­se. OG NU STÅR vi her uden no­gen af de­le­ne. Og sam­ti­dig er al den hy­pe, ener­gi og po­wer væk, som kom i kølvan­det med an­sæt­tel­sen af Klavs Bruun.

Nu skal DHF fi nde ud af, hvad de vil med kvin­delands­hol­det. Og Klavs Bruun Jør­gen­sen skal fi nde ud af, om han har ener­gi­en og de­di­ka­tio­nen til at byg­ge et lands­hold op mod OL 2020, som nu må væ­re det helt sto­re mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.