’ Ir­ri­te­ren­de’

BT - - OL- KVALIFIKATION -

SKUF­FEN­DE ne­gro kun­ne gå til pau­sen med en fø­ring på 13- 10.

I an­den halv­legs ind­le­den­de fa­se var det Dan­mark, der tog te­ten.

De fi k straks re­du­ce­ret til 13- 14, og brag­te sig 12 mi­nut­ter før tid på Tri­ne Øster­gaards scor­ing for­an 20- 19.

Men så fulg­te en lang dansk scor­ings­kri­se. Den ud­nyt­te­de Mon­te­ne­gro til at sik­re sig en sten­sik­ker fi re- måls- sejr.

» Jeg er skuff et over, at vi ik­ke skal til OL. Men de to bed­ste hold i vo­res pul­je kva­li­fi ce­re­de sig, « si­ger Rik­ke Skov, Ret­ter blik­ket mod EM Den kik­se­de OL- kva­li­fi ka­tion be­ty­der iføl­ge DHFs sport­s­chef Ul­rik Wil­bek, at kvin­delands­hol­dets fo­kus nu kan ret­tes mod EM, der spil­les i de­cem­ber i Sve­ri­ge.

» Selv­føl­ge­lig vil­le vi ger­ne ha­ve væ­ret til OL. Men med al­le de ska­der, nog­le af vo­res bed­ste spil­le­re har haft i op­tak­ten til kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen, vid­ste vi, at vo­res OL- odds var van­ske­li­ge. Nu ret­ter vi blik­ket mod EM, og sat­ser her på at le­ve­re et godt re­sul­tat, « si­ger Ul­rik Wil­bek.

Øko­no­misk får den kik­se­de OL- kva­li­fi ka­tion den kon­se­kvens, at Dansk Hånd­bold For­bund ik­ke får ud­be­talt de øko­no­mi­ske mid­ler, som Team Dan­mark hav­de be­vil­get til lands­hol­dets OL- for­be­re­del­ser.

Til gen­gæld vil DHF de kom­men­de år fort­sat bli­ve støt­tet mar­kant af Team Dan­mark.

» Vi er ka­te­go­ri­se­ret som ver­dens­klas­se- for­bund og har med Team Dan­mark ind­gå­et en lang­tids­aft ale om­kring vo­res kvin­de- og her­re­lands­hold, « si­ger Ul­rik Wil­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.