Me­dal­jedrøm­me

BT - - OL- KVALIFIKATION - Sten Mi­cha­el Gryte­bust Ja­cob Bar­rett Laur­sen Hal­l­gri­mur Jo­nas­son Las­se Ni­el­sen Mik­kel Des­ler Ras­mus Falk Azer Bu­su­ladzic Mo­ha­med El Ma­kri­ni Ari Sku­la­son An­ders K. Ja­cob­sen Ras­mus Fester­sen KAM­PEN OM ME­TAL

Op­stil­ling: 3- 5- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 2,5

Snit: 7,3

UD­SKIFT­NIN­GER: Mat­hi­as Gre­ve ( 02) ind for Ari Sku­la­son ( 70.), Izun­na Uzo­chukwu ind for Azer Bu­su­ladzic ( 85.) og Jo­an Si­mun Ed­munds­son ind for An­ders K. Ja­cob­sen ( 87.).

OB

På det fi ne græstæp­pe på DS Are­na lig­ne­de de off en­si­ve kort en sam­men­tøm­ret en­hed, som da Linje 3 var på sit hø­je­ste. Det har OBs træ­ner, Kent Ni­el­sen, og­så no­te­ret sig, og ads­purgt om si­ne tre ’ guld­fug­le’ min­de­de han om en mand, der en­ten tænk­te på me­dal­jer el­ler en varm sand­strand væk fra den dan­ske for­årskul­de.

» De tre be­sid­der ev­nen til at ned­bry­de et for­svar som Ho­bros. De har en ræk­ke in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter, og så fun­ge­rer de­res sam­men­spil og­så godt. Vi har med tre kamp­af­gø­ren­de spil­le­re at gø­re, som hø­rer til på det ab­so­lut­te Superliga- top­ni­veau, « sag­de Kent Ni­el­sen eft er sej­ren. Apro­pos me­dal­jer, så er ’ de stri­be­de’ ik­ke slut­tet i top tre si­den 2010/ 2011- sæ­so­nen, da det blev til sølv i en fa­bel­ag­tig sæ­son. Kent Ni­el­sen er­kend­te da og­så, at OB hø­rer til blandt kan­di­da­ter­ne til at vin­de Superliga- me­tal. Til­fred­se med sti­me » Vi er nu ik­ke top­fa­vo­rit­ter til det ( at vin­de me­dal­jer, red.), for de an­dre hold, som vi kæm­per med, skal nok gen­fi nde no­get sta­bi­li­tet igen på et tids­punkt. Selv­føl­ge­lig er vi til­fred­se med kun at ha­ve tabt en kamp ( mod FCK) ud Vi er godt på vej mod mål­sæt­nin­gen og pa­ra­te til me­re af vo­res sid­ste ot­te kam­pe, men I ( jour­na­li­ster­ne, red.) kon­klu­de­rer lidt hur­ti­ge­re, end vi gør. Vi er godt på vej mod mål­sæt­nin­gen og pa­ra­te til me­re, « sag­de Kent Ni­el­sen.

Målsco­re­ren An­ders K. Ja­cob­sen ma­ne­de no­get me­re til ro i for­hold til snak­ken om me­dal­jer.

» Det ( me­dal­jer, red.) er slet ik­ke et te­ma. Det er et øje­bliks­bil­le­de, og vi er nødt til at ar­bej­de hårdt for at fort­sæt­te den go­de sti­me. Som jeg ser det, er nøg­len til suc­ces og­så vo­res de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion, « sag­de An­ders K. Ja­cob­sen.

An­ders K. Ja­cob­sen, Ras­mus Falk og Ras­mus Fester­sen har til­sam­men sco­ret 22 ud af OBs 37 sæ­sonscor­in­ger.

Qu­in­cy An­ti­pas ( 00) ind for Gökcan Kaya ( 63.), An­ders Holvad ( 02) ind for Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold ( 69.) og Tana­ka Chin­y­a­ha­ra ( 02) ind for Jes­per Bø­ge ( 76.)

Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold ( 32.), Ba­ba­ji­de Ogun­biyi ( 37.), Jung- Bin Park ( 74.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.