Hvor­for er vi så ’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

med hæn­der­ne i Vil­fort- Lo­un­gen.

» Den dag, vi har den fø­lel­se hver ene­ste dag i om­klæd­nings­rum­met, har vi det. Det er det, vi er i gang med at gen­ska­be. Det hand­ler om at ar­bej­de hårdt. Ik­ke så me­get om at ’ lø­be hårdt’, men at man pres­ser sig selv og gør sig uma­ge. En af Brønd­bys vær­di­er er kva­li­tet, og vi kan ik­ke få

SØN­DAG 20. MARTS 2016 kva­li­tet, hvis vi ik­ke gør os uma­ge. Om­klæd­nings­rum­met skal væ­re et sted, hvor en ny spil­ler kom­mer ind og bli­ver ramt af mil­jø­et. «

Som spil­ler var Auri Sk­ar­ba­li­us en spil­ler, der vandt fan­se­nes hjer­ter med sin de­di­ka­tion, loy­a­li­tet og ar­bejds­om­hed. Som træ­ner er han fort­sat med de dy­der og har ud­vik­let en træ­ner­stil, der er gen­nem­sy­ret af en ana­ly­tisk til­gang til spil­let. Så me­get, at han selv har væ­ret med til at ud­vik­le et ana­ly­se­pro­gram og ap­pli­ka­tio­nen stats4sport. com, som kan hjæl­pe ham selv ( og an­dre træ­ne­re) i ar­bej­det med at ind­sam­le da­ta og ten­den­ser fra kam­pe­ne. Li­ge si­den op­væk­sten i det gam­le Sov­je­tu­nio-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.