’ pus­se- nus­set’?

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SSØØNNDDAAGG 2 200. M. MARATRST 2S0 216016 nen har Auri Sk­ar­ba­li­us al­tid væ­ret vant til at ar­bej­de hårdt. En indstil­ling, som han oft e sav­ner i tryg­ge Dan­mark. Der skal stil­les stør­re krav, ly­der hans bud­skab. Ik­ke synd for spil­ler­ne » Nog­le gan­ge sy­nes vi i Dan­mark, at det er lidt synd for spil­ler­ne, når vi er me­get di­rek­te og lidt hår­de i vo­res be­ske­der. Men det er jo vo­res pligt for... ( han hol­der en lil­le pau­se som for at be­her­ske sig selv)... po­k­ker. « Han fort­sæt­ter: » Det er jo det, der er pro­ble­met med de un­ge dan­ske spil­le­re, der kom­mer til ud­lan­det. Eft er et halvt el­ler helt år er det før­ste, de si­ger, at det er hårdt, at der bli­ver stil­let sto­re krav, og at de bli­ver pres­set. Hvor­for star­ter vi ik­ke tid­li­ge­re med at for­be­re­de dem her? Hvor­for skal vi i Dan­mark væ­re så ’ pus­se- nus­set’, « spør­ger han re­to­risk.

» Ja, og vi har ten­dens til at si­ge, at det er sam­fun­dets skyld, for­di stan- dar­den er så høj. Ja, men det er os, der kan ska­be et mil­jø her. « » Ja, « fl yver det ud. » Men det er ik­ke kun mig. Jeg vil ger­ne hjæl­pe og støt­te vo­res man­ge un­ge dyg­ti­ge træ­ne­re i Brønd­by med det. Vi skal selv­føl­ge­lig og­så hu­ske at ro­se spil­ler­ne, men vi skal væ­re ær­li­ge over for dem. Vi skal stil­le nog­le krav, « for­tæl­ler Auri og frem­hæ­ver le­de­re som Da­ni­el Ag­ger, Jo­han El­man­der og Tho­mas Ka­h­len­berg, der skal væ­re med til at etab­le­re den vin­der­kul­tur, der var så ty­de­lig i 1990’ er­ne og un­der Mi­cha­el Laud­rup. Den­gang, hvor man al­tid sad med for­nem­mel­sen af, at Brønd­by vil­le af­gø­re de li­ge kam­pe med en sen scor­ing.

» I vin­der­team­skul­tu­ren bli­ver du ik­ke respek­te­ret for det, du har gjort. Men det du præ­ste­rer i dag og i mor­gen. Vo­res op­ga­ve er at læ­re spil­ler­ne, at det er hårdt at væ­re fod­bold­spil­ler i Brønd­by. Men det er fan­de­me og­så fedt at lyk­kes med det her. Og vi ved, hvor­dan vi gør det, « si­ger han og frem­hæ­ver sam­ti­dig det fæl­les­skab og sam­ar­bej­de, der skal væ­re fun­da­men­tet for suc­ce­sen.

Har kun hilst på Jan Bech

» Jeg gør mit yp­per­ste hver dag, for at hol­det og hver en­kel­te spil­ler præ­ste­rer. Me­re kan jeg ik­ke gø­re. Jeg for­lan­ger 100 pro­cent. Ik­ke me­re, men hel­ler ik­ke min­dre. Vi har set sæ­so­ner, hvor hold med sinds­sygt højt po­int­gen­nem­snit ik­ke vandt mester­ska­bet, og så har der væ­ret sæ­so­ner, hvor hold med et lavt po­int­gen­nem­snit vandt mester­ska­bet. Så du er selv­føl­ge­lig afh æn­gig af, hvor­dan an­dre gør det, men det kan du ik­ke gø­re no­get ved. Vi skal fo­ku­se­re på os selv. «

» Igen, det er afh æn­gigt af, om vi præ­ste­rer vo­res yp­per­ste. Hvis de an­dre så er bed­re, må vi ac­cep­te­re det. Men vi har sagt, at vi går eft er top tre, og det gør vi, « ly­der det af­slut­nings­vist fra Auri Sk­ar­ba­li­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.