Sk i M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DER­BY Trup­pen Øko­no­mi­en

’ The battle of Man­che­ster’ er fø­lel­ser. Det er kam­pen om en by, hå­ne­ret­ten på ar­bejds­plad­sen, chan­cen for en plads i klubhi­sto­ri­en. Men i dag er det og­så me­re end det. Uni­ted og Ci­ty står beg­ge i en bryd­nings­tid, hvor en - må­ske to - nye træ­ne­re, ud­skift nin­ger i spil­ler­trup­pen og for­skel­li­ge må­der at in­ve­ste­re i ta­lent­plej­en bli­ver af­gø­ren­de for, hvem der i åre­ne frem­over fort­sat vil do­mi­ne­re en­gelsk fod­bold, og hvem der kom­mer til at hal­te eft er. Da­gens kamp kan be­ty­de goddag el­ler far­vel til Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son og væ­re før­ste skridt på vej­en mod en ny æra.

Sam­men med Pre­mi­er Le­ague- eks­pert og er­klæ­ret Man­che­ster Uni­ted­fan Mor­ten Bruun vur­de­rer BT, hvem der står bedst ru­stet til frem­ti­den.

DER VEN­TER PEP

Mor­ten Bruuns dom:

» Beg­ge holds trup­per be­fi nder sig i en bryd­nings­tid. Man­che­ster Ci­ty s trup er i høj grad byg­get op om spil­le­re, der med stor sand­syn­lig­hed skal skift es ud, når Gu­ar­di­o­la kom­mer til. Yaya Touré er 32 år og pas­ser slet ik­ke til den form for fod­bold, som Gu­ar­di­o­la ger­ne vil spil­le. Vin­cent Kom­pa­ny har sta­dig en fi n al­der, men spørgs­må­let er, om Gu­ar­di­o­la tør sat­se på ham som sam­lings­punk­tet for sin trup, når han kon­stant er ska­det. Man­che­ster Uni­ted har helt åben­lyst og­så mang­ler. Van Gaal har brugt mas­ser af pen­ge, men har ik­ke for­må­et at ska­be sam­men­hængs­kraft i trup­pen. Der er pro­ble­mer i for­sva­ret, midt­ba­nen mang­ler sta­bi­li­tet, og off en­si­ven fun­ge­rer kun i glimt.

MAN­CHE­STER CI­TY HAR

Mor­ten Bruuns dom:

» Det er to klub­ber, der har po­ten­ti­a­le til at væ­re blandt de al­ler­stør­ste i ver­den. De har to af ver­dens stær­ke­ste brands og øko­no­mi­er. De er så stær­ke, at jeg ik­ke ser no­gen ulig­he­der af be­ty dning her. «

Gu­ar­di­o­la et stør­re op­ryd­nings­ar­bej­de, når han lan­der i Ci­ty . Al­der og ska­der tryk­ker hos stort set samt­li­ge nøg­le­spil­le­re, og i næ­ste ge­led har folk som Sag­na, Fer­nan­din­ho og Na­vas al­le run­det 30. Hos Uni­ted har man in­ve­ste­ret tungt i trup­pen de se­ne­ste år uden, at det har haft den sto­re eff ekt. Un­ge folk som Mar­ti­al og Rashford er de sto­re håb, men mang­ler at vi­se læn­ge­re­va­ren­de hold­bar­hed: den ri­ge­ste ejer. Sheikh Mansour er an­gi­ve­ligt god for me­re end 20 mil­li­ar­der pund. Sam­ti­dig har et ki­ne­sisk konsor­ti­um net­op købt sig ind i Ci­ty for 265 mil­li­o­ner pund. Øko­no­mi­en er nu og­så stærk i Uni­ted, hvil­ket klub­bens in­ve­ste­rin­ger i spil­le­re de se­ne­ste sæ­son vid­ner om. Oven i det er Uni­ted fort­sat fod­bold­klub­ben med det stær­ke­ste glo­ba­le brand i ver­den, hvil­ket den re­kord­s­to­re, 10- åri­ge sponsor­kon­trakt med Adi­das si­ger lidt om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.