DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­da­gens lod­træk­ning til Cham­pions Le­ague gav i hvert fald et stor­o­p­gør, da Bar­ce­lo­na og At­léti­co Madrid tør­ner sam­men i kvart­fi na­len.

Men spør­ger man book­ma­ker­ne, skal man ik­ke for­ven­te den sto­re spæn­ding i nog­le af de fi re kvart­fi na­ler.

Så­le­des gi­ver Re­al Madrid blot odds 1,15 de fl este ste­der på at slå Wol­fsburg ud, mens Bayern Mün­chen er cir­ka li­ge så stor fa­vo­rit mod po­rtu­gi­si­ske Ben­fi ca.

Selv i det rent span­ske op­gør er det svært at se over­ra­skel­sen kom­me, da man i skri­ven­de stund ik­ke kan spil­le Bar­ce­lo­na til over odds 1,40 på at slå At­léti­co Madrid ud.

Mest jævn­byr­di­ge kvart­fi na­le bli­ver i føl­ge book­ma­ker­ne op­gø­ret mel­lem Pa­ris SG og Man­che­ster Ci­ty – men dog ik­ke me­re jævn­byr­digt, end den fran­ske stor­klub står i odds 1,65 som hø­jest på at gå vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.