An­ker er død

BT - - NYHEDER -

FAR­VEL

I 2008 måt­te han ind­se, at det ik­ke læn­ge­re gik at bo i lej­lig­hed på tred­je sal. Først kom han til ple­je­hjem­met Ple­je­bo på Vester­bro, si­den til ple­je­cen­tret i Val­by. Og for tre år si­den valg­te fa­mi­li­en til An­ker Jør­gen­sen så at luk­ke ned for be­søg til S- kory­fæ­et, som el­lers sta­dig nød stor op­mærk­som­hed fra si­ne tid­li­ge­re par­ti­kol­le­ger og stats­mi­ni­stre. Til­ta­gen­de de­mens svæk­ke­de den for­hen­væ­ren­de S- for­mand, og de se­ne­ste år vi­ste han sig kun sjæl­dent off ent­ligt.

An­ker Jør­gen­sen nå­e­de at bli­ve stats­mi­ni­ster af to om­gan­ge. Før­ste gang i 1972, da Jens Ot­to Krag til al­les over­ra­skel­se gik af. An­den gang fra fe­bru­ar 1975 til 1982, hvor han blev afl øst af Poul Schlüter.

Han var en jord­nær stats­mi­ni­ster, al­le var på for­navn med, som den nu­væ­ren­de S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen for­mu­le­re­de det i sit min­de­ord ’ Tak til An­ker’.

» Så godt som al­le i Dan­mark har et bil­le­de af, hvem An­ker Jør­gen­sen var. Fra de æl­dre ge­ne­ra­tio­ner til de helt un­ge. På for­navn med al­le Hvad en­ten man hu­sker ham fra ti­den som første­mand i fag­be­væ­gel­sen. Si­den som fol­ke­tings­po­li­ti­ker – og se­ne­re som stats­mi­ni­ster.

El­ler man min­des ham som stats­mi­ni­ste­ren, al­le dan­ske­re var på for­navn med. Som sym­bo­let på det Dan­mark, vi al­le har stær­ke fø­lel­ser for. Og som vi hol­der af, « lød det fra Met­te Fre­de­rik­sen.

På si­ne æl­dre da­ge nød An­ker Jør­gen­sen sta­dig at gæ­ste ar­ran­ge­men­ter i par­ti­et el­ler at få en kold fa­døl til 1. maj i Fæl­led­par­ken.

Hans hjem­li­ge hjer­te var i Syd­hav­nen, hvor han le­ve­de i 45 år og bo­e­de med sin hu­stru In­grid frem til hen­des død i 1997, og hvor de­res fi re børn Pe­ter, Lars, Kir­sten og Met­te vok­se­de op. Selv da An­ker Jør­gen­sen fi k nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et og der­med og­så til pri­vat­bo­li­gen Ma­ri­en­borg, blev han på Borg­b­jerg­vej i Syd­hav­nen. For som for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt en­gang re­fe­re­re­de i en bå­l­ta­le til sank­t­hans så var Ma­ri­en­borg for stort til An­ker Jør­gen­sen. Så stort, at ‘ han hav­de svært ved at fi nde en øl­op­luk­ker’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.