An­kers sid­ste hå

BT - - NYHEDER -

» An­ker er død. Han var Dan­marks stats­mi­ni­ster og dan­sker­nes An­ker. En lil­le kæm­pe er ej me­re. Vi vil sav­ne ham. «

DEN SID­STE TID

» Tak for kam­pen, kam­me­rat! « en figh­ter, og han kæm­pe­de vi­de­re og holdt fast i sit livs­mod, « si­ger Jonas Wis­bech Van­ge og fø­jer en hi­sto­rie til, som vi­ser det:

» For nog­le år si­den be­søg­te jeg ham på ple­je­hjem­met, hvor han tog sin rol­la­tor og vil­le ud. Jeg spurg­te, hvor han skul­le hen, og han sag­de, at han skul­le ud at se, om ka­stanje­træ­et på Val­by Lang­ga­de var sprun­get ud. Det var frost og fe­bru­ar må­ned, så jeg sag­de til ham, at der ik­ke var så me­get at se. Og så sva­re­de han, at man al­drig kan kom­me for tidligt til en stor be­gi­ven­hed, « si­ger Jonas Wis­bech Van­ge.

» Det er ty­pisk for ham. Han blev ved med at kæm­pe og fin­de de po­si­ti­ve si­der, selv­om han var svæk­ket af al­de­ren, « si­ger han. Sto­len stod tom Det var og­så en ve­l­o­p­lagt og glad An­ker Jør­gen­sen, der i juli 2012 kun­ne fejre sin 90 års fød­sels­dag med re­cep­tion på ple­je­cen­tret i Val­by, men al­le­re­de sam­me ef­ter­år stod hans stol for før­ste gang tom til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gress i Aal­borg. Da han fyld­te 91 den næ­ste som­mer, valg­te fa­mi­li­en at luk­ke for be­søg til S- kory­fæ­et. En be­slut­ning, som den­gang blev ta­get i sam­råd med en de­mens­vej­le­der.

Kort for­in­den hav­de An­ker Jør­gen­sen væ­ret tvun­get til at mel­de af­bud til et 1. maj ar­ran­ge­ment pga. det skran­ten­de hel­bred. Af­bud­det blev der­med kul­mi­na­tio­nen på fle­re års fy­sisk ned­t­ur for den al­dren­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster.

Han var svæk­ket af til­ta­gen­de de­mens, og det kneb med sy­net, hø­rel­sen og hukom­mel­sen, lød for­kla­rin­gen på af­bud­det.

» Han er ik­ke frisk me­re. Men jeg har ik­ke væ­ret in­vol­ve­ret i be­slut­nin­gen om, at han ik­ke del­ta­ger i 1. maj. Det er no­get, min sø­ster og ple­je­hjem­met har vur­de­ret,’ lød det fra hans søn Pe­ter Kvist Jør­gen­sen den­gang i 2013.

I går kun­ne hel­bre­det så ik­ke me­re. An­ker Jør­gen­sen sov stil­le ind med si­ne nær­me­ste om­kring sig på ple­je­cen­tret i Val­by, få ki­lo­me­ter fra Borg­b­jergs­vej, hvor han bo­e­de det me­ste af sit liv. » Dan­mark er idag ble­vet en unik po­li­ti­ker fat­ti­ge­re. An­ker Jør­gen­sen præ­ge­de sin sam­tid og vo­res frem­tid. Ære væ­re hans min­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.