Der­for fik

BT - - NYHEDER -

PLEJEHJEMSVALG Er det i or­den at næg­te en skrø­be­lig og svagtse­en­de 102- årig den ple­je­hjem­s­plads, som hun øn­sker sig? Ja, si­ger kom­mu­nen.

Gentofte Kom­mu­nes so­ci­al- og sund­heds­di­rek­tør Helene Ras­mus­sen har ik­ke mu­lig­hed for at kom- men­te­re den kon­kre­te sag, men op­ly­ser, at for­di Ple­je­cen­ter Sol­ga­ven ik­ke er et ple­je­cen­ter, men et ’ læn­ge­re­va­ren­de bo- til­bud ef­ter ser­vi­ce­lovens § 108’, hø­rer det ik­ke ind un­der det lov­plig­ti­ge frie plejehjemsvalg. En fag­lig vur­de­ring » Når vi til­de­ler et bo- til­bud, fo­re­ta­ger vi i hver en­kelt sag en fag­lig vur­de­ring af de ple­je- og om­sorgs­be­hov, som be­bo­e­ren har. Vi har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.