Ver­ny nej

BT - - NYHEDER -

man­ge be­bo­e­re på al­min­de­li­ge ple­je­hjem, som er svagtse­en­de, og har me­d­ar­bej­de­re, som er vi­den­de om, hvor­dan vi bedst kan hjæl­pe dem. Så svagtse­en­de er ik­ke et sær­syn på ple­je­hjem­me­ne, « si­ger Helene Ras­mus­sen og fort­sæt­ter:

» Bor­ge­re, som vi kan ple­je og pas­se på for­svar­lig vis på et al­min­de­ligt ple­je­hjem, skal ik­ke op­ta­ge en plads på et spe­ci­a­li­se­ret bo- til­bud, som Sol­ga­ven er. «

Jet­te Sø­ren­sen er for­mand for Gentofte lo­ka­laf­de­ling af Æl­dre Sa­gen. Hun un­der­stre­ger, at hel­ler ik­ke hun kan gå ind i per­sonsa­ger som Ver­ny Ar­bøls. Men helt prin­ci­pi­elt me­ner hun, at den en­kel­te bor­gers be­hov bør ve­je tun­gest. Ik­ke mindst, når vi ta­ler om en bor­ger i så høj en al­der.

» Det er klart, at for så gam­le men­ne­sker be­ty­der det enormt me­get, at man fø­ler sig tryg i hver­da­gen. Det er dét, der er es­sen­sen i al­der­dom­men. Og det her er me­re end al­der­dom, « si­ger hun med hen­vis­ning til Ver­ny Ar­bøls hø­je al­der. In­gen spe­ci­el­le ret­tig­he­der Men for Gentofte Kom­mu­ne spil­ler Ver­ny Ar­bøls al­der in­gen rol­le.

» Man får ik­ke spe­ci­el­le ret­tig­he­der, ba­re for­di man har en be­stemt al­der. Det er ik­ke et selv­stæn­digt kri­te­rie, « si­ger Helene Ras­mus­sen fra Gentofte kom­mu­ne. At øko­no­mi­en spil­ler en rol­le i kom­mu­nens be­slut­ning, er der in­gen tvivl om. Øko­no­mi­en spil­ler en rol­le En ’ nor­mal’ ple­je­hjem­s­plads - som den Ver­ny Ar­bøl nu har få­et - ko­ster mel­lem 5- 600.000 kr. år­ligt, mens ud­gif­ten til Sol­ga­ven i Farum svinger mel­lem 800.000 og 1,1 mio. kr. af­hæn­gigt af den æl­dres funk­tions­ev­ne.

Der­med ko­ster det alt­så Gentofte Kom­mu­ne det dob­bel­te at pla­ce­re 102- åri­ge Ver­ny Ar­bøl på det ple­je­hjem, hun og hen­des fa­mi­lie øn­sker.

» Øko­no­mi­en spil­ler selv­føl­ge­lig al­tid en rol­le for en kom­mu­ne. Men det er den fag­li­ge vur­de­ring, der er af­gø­ren­de, « si­ger so­ci­al- og sund­heds­di­rek­tør Helene Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.