14 stu­de­ren­de dræbt

BT - - NYHEDER -

SPA­NI­EN Mindst 14 men­ne­sker mi­ste­de li­vet og 43 blev sår­et ved en bu­su­lyk­ke i Spa­ni­en. Bus­sen var fyldt med stu­de­ren­de, der hav­de del­ta­get i en festi­val i Va­len­cia, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne til span­ske me­di­er. De stu­de­ren­de var af for­skel­lig na­tio­na­li­tet, og fle­re nord­mænd skal væ­re blandt de til­ska­de­kom­ne. Blandt de kvæ­ste­de er og­så stu­de­ren­de fra Ukrai­ne, Schweiz, Eng­land og Tyr­ki­et, skri­ver avi­sen El Mun­do. De er al­le i al­de­ren fra 22 til 29 år.

Bus­chauf­før­en er blandt de kvæ­ste­de.

Der var 57 om bord i bus­sen, der i går mor­ges var på vej til­ba­ge til Bar­ce­lo­na. Ulyk­ken ske­te ca. kl. 06.00 nær lands­by­en Fre­gi­nals syd­vest for Bar­ce­lo­na.

Avi­sen El Pais skri­ver, at bus­sen kør­te frontalt ind i en mod­kø­ren­de per­son­bil og væl­te­de rundt.

En tv- sta­tion rap­por­te­rer, at det var bus­sens chauf­før, der mi­ste­de kon­trol­len over sit kø­re­tøj, som bra­ge­de gen­nem en mid­ter­ra­bat og på­kør­te den mod­kø­ren­de bil. Det ske­te et sted på vej­en, der i for­vej­en iføl­ge den lo­ka­le borg­me­ster er kendt som ’ en sort plet’.

Et stort an­tal am­bu­lan­cer og red­nings­kø­re­tø­jer blev sendt til ulyk­kes­ste­det.

De in­vol­ve­re­de stu­de­ren­de er i Spa­ni­en i kraft af Eras­mus- pro­gram­met, der er et stu­den­ter­ud­veks­lings­pro­gram i EU, der har ek­si­ste­ret si­den 1980er­ne. Eu­ro­pæ­i­ske stu­de­ren­de kan un­der pro­gram­met føl­ge stu­di­er i et an­det EU- land og få det til­skre­vet i den ud­dan­nel­se, som de er i gang med i de­res hjem­lan­de. Og­så Nor­ge, Island, Schweiz og Tyr­ki­et en del af Eras­mus- pro­gram­met.

MAN­DAG 21. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.