Ja, Dan­mark er et rigt land med pen­ge nok

BT - - NYHEDER - PELLE DRAG­STED

vil man­ge fl ygt­nin­ge be­ty­de en øko­no­misk ud­gift . De skal ha­ve plads i bør­ne­ha­ver, sprogun­der­vis­ning osv. Men det er et spørgs­mål om pri­o­ri­te­ring. De pen­ge, som fl ygt­nin­ge ko­ster, må ik­ke gå fra vel­færd – hver­ken æl­dre el­ler børn – de må ta­ges der, hvor der er pen­ge nok i vo­res sam­fund.

PÅ KORT SIGT

er det helt afh æn­gigt af, om in­te­gra­tio­nen lyk­kes. Hvis det sker, så bli­ver fl ygt­nin­ge en ind­tægt, da det vil gi­ve os Hvis vi ba­re me­re ar­bejds­kraft , som kan væ­re med

gik til­ba­ge til at sæt­te gang i hju­le­ne. Det er vig­tigt, at vi sik­rer, at folk rent fak­tisk får lov til til den be­skat­ning, at bi­dra­ge. vi hav­de i Fog­hs før­ste re­ge­ring­s­år, så vil­le vi med et fi nger­k­nips kun­ne dæk­ke ud­gift er­ne til fl ygt­nin­ge

PÅ LÆN­GE­RE SIGT

lø­se op­ga­ven med fl ygt­nin­ge, uden at det går ud over vo­res vel­færd. Det kræ­ver ba­re, at vi skru­er på nog­le knap­per, så de grup­per i vo­res sam­fund, som har haft en me­get stor ind­komst­frem­gang igen­nem de se­ne­ste år­ti­er, og som oven i det har få­et me­get sto­re skat­te­let­tel­ser, kom­mer til at bi­dra­ge no­get me­re. Det kun­ne væ­re, at man og­så skul­le drop­pe de plan­lag­te nyind­køb af ja­ger­fl y til 30- 40 mia. kr. Man kun­ne og­så spør­ge, om skat­te­stop­pet fra 2001 på de al­ler­dy­re­ste bo­li­ger er ri­me­ligt. Dan­mark er et rigt land. Hvis vi ba­re gik til­ba­ge til den be­skat­ning, vi hav­de i Fog­hs før­ste re­ge­ring­s­år, så vil­le vi med et fi nger­k­nips kun­ne dæk­ke de ud­gift er, der kom­mer som føl­ge af stig­nin­gen i an­tal­let af fl ygt­nin­ge.

VI KAN SAG­TENS

haft frem­skriv­nin­ger fra Dan­marks Sta­ti­stik, der vi­ser, at i 2050 vil hver fem­te bor­ger ha­ve ind­van­drer­bag­grund. Det be­ty­der, at vi vil le­ve i et me­re op­delt sam­fund, hvor vi ik­ke læn­ge­re har et fæl­les sprog, fæl­les tra­di­tio­ner el­ler fæl­les kul­tur. Vi bli­ver et me­re op­delt sam­fund. Ghet­to­om­rå­der­ne vil bli­ve fl ere og stør­re. Om­rå­der, hvor der bor folk, som ik­ke er dan­ske­re el­ler har et na­tur­ligt til­hørs­for­hold til dansk sprog, dansk kul­tur og som ik­ke mar­ke­rer dan­ske tra­di­tio­ner. Det vil be­ty­de fl ere pa­ral­lel­sam­fund, og det vil for­ment­lig be­ty­de me­re kri­mi­na­li­tet. Al­le de pro­ble­mer, vi har i dag, vil bli­ve man­gedoblet.

til en­ten at skæ­re i vel­fær­den el­ler sæt­te skat­ter­ne op. Det kan ik­ke rig­tig væ­re an­der­le­des. Hvis pen­ge­ne skal hæn­ge sam­men, bli­ver vi nødt til at fi nde dem. Vi vil væ­re dår­li­ge­re ru­stet til at kun­ne ta­ge os af dem, der har be­hov for hjælp.

VI BLI­VER NØDT

VI HAR TID­LI­GE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.