Tre am­bi­tiø­se brød­re

BT - - NYHEDER -

Det er fak­tisk ik­ke ret lang tid si­den, De Ra­di­ka­le fav­ne­de al­le tre par­ti­for­mænd, Samu­el­sen, El­bæk og Øster­gaard

MA­NU SA­RE­EN SKIF­TER fra De Ra­di­ka­le til Al­ter­na­ti­vet. Det er na­tur­lig­vis en fj er i hat­ten for Uff e El­bæk. Og det er end­nu ét i ræk­ken af op­sigtsvæk­ken­de par­tiskift for højt­pro­fi le­re po­li­ti­ke­re. Det åb­ner na­tur­lig­vis en ræk­ke de­bat­ter om per­son­lig tro­vær­dig­hed, fair­ness over­for væl­ger­ne, fair­ness over­for de par­ti­er, der og­så har le­ve­ret stem­mer til kan­di­da­ter, der nu skift er hold. Men man kun­ne og­så spør­ge sig selv, hvor­dan det po­li­ti­ske magt­for­hold vil­le se ud, hvis til­slut­nin­gen til Li­be­ral Al­li­an­ce, Al­ter­na­ti­vet og De Ra­di­ka­le var sam­let i ét par­ti. DET ER FAK­TISK ik­ke ret lang tid si­den, De Ra­di­ka­le fav­ne­de al­le tre par­ti­for­mænd, Samu­el­sen, El­bæk og Øster­gaard, og de­res respek­ti­ve hold­nin­ger. Iføl­ge det se­ne­ste væg­te­de gen­nem­snit fra Gal­lup vil­le Li­be­ral Al­li­an­ce, De Ra­di­ka­le og Al­ter­na­ti­vet til­sam­men få 35 man­da­ter, hvis der var valg nu. Det vi­ser fak­tisk den ra­di­ka­le selv­for­stå­el­se, som pro­cen­ter­ne al­drig har af­spej­let for De Ra­di­ka­le ale­ne. I sam­me væg­te­de gen­nem­snit står Ven­stre til 31 man­da­ter og Dansk Fol­ke­par­ti til 36. Så sim­pel ma­te­ma­tik til­si­ger, at hvis kræft er­ne blev kom­bi­ne­ret, så var der re­el magt bag or­de­ne. MEN OR­DE­NE ER net­op pro­ble­met, for de tre par­ti­er er al­le­re­de vok­set så langt fra hin­an­den, at det er svært at fo­re­stil­le sig et sam­let po­li­tisk pro­jekt igen. Men det var må­ske værd at bru­ge to mi­nut­ter på at spør­ge sig selv, hvor­for De Ra­di­ka­le ik­ke kun­ne rum­me par­tiets åben­ly­se ta­len­ter - og de­res for­skel­lig­he­der. Må­ske kan det he­le fø­res til­ba­ge til en le­del­ses­stil, der gen­nem ti­den bå­de er ble­vet op­fat­tet som bed­re­vi­den­de og be­skre­vet som ene­væl­dig. Det er på sin vis en stor selv­mod­si­gel­se, at det par­ti, der ro­ser sig selv af rum­me­lig­hed og plads til for­skel­lig­hed, til­sy­ne­la­den­de ik­ke har nok til selv de folk, der tro­e­de, de skul­le væ­re ra­di­ka­le, til de gik i gra­ven. DET ER TIL­LADT at ud­vik­le sig og bli­ve klo­ge­re som par­ti og som po­li­ti­ke­re - alt an­det vil­le væ­re uhyg­ge­ligt. Og i dag er de tre par­ti­er vir­ke­lig tre uafh æn­gi­ge en­he­der med hver sin pro­fi l, hver sin kul­tur og me­get for­skel­li­ge po­li­ti­ske pro­jek­ter. På nog­le spørgs­mål over­lap­per to af par­ti­er­ne hin­an­den, men på me­get

Søs Ma­rie Serup, Er der et op­brud i dansk po­li­tik, si­den så man­ge po­li­ti­ke­re de se­ne­ste år har skift et par­ti?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.