Lem­pet lov­giv­ning er sym­bol­po­li­tik

BT - - NYHEDER -

Det hand­ler ik­ke om lov­giv­nin­gen, men om at det er svært at fin­de in­ve­sto­rer An­ne- Met­te Hja­la­ger, cen­ter­le­der, Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning ne- Met­te Hja­la­ger me­ner, at re­ge­rin­gen be­dri­ver sym­bol­po­li­tik.

» Re­ge­rin­gen si­ger, at den nu vil fjer­ne nog­le af de hin­drin­ger, der har væ­ret for vækst i turis­men. Men den har ba­re glemt at un­der­sø­ge, om loven over­ho­ve­det har væ­ret en hin­dring. Det frem­står som sym­bol­po­li­tik, hvor re­ge­rin­gen ale­ne vil gi­ve ind­tryk af, at den gør no­get for turis­men og ud­kants­dan­mark. «

Som et led i vækst­pla­nen ’ Vækst og ud­vik­ling i he­le Dan­mark’ har re­ge­rin­gen gjort det til et pre­sti­ge­pro­jekt at få end­nu fle­re turi­ster til de dan­ske kyst­kom­mu­ner. Pla­nen er at gø­re det end­nu let­te­re for lan­dets kyst­kom­mu­ner at byg­ge bl. a. ho­tel­ler og turistak­ti­vi­te­ter ud til ky­sten. Mil­jø og æste­tik Kon­kret har Tro­els Lund Poul­sen blæst til kamp mod den så­kald­te kyst­nær­heds­zo­ne i plan­loven, som i dag tvin­ger lan­dets kyst­kom­mu­ner til at ta­ge en ræk­ke mil­jø­mæs­si­ge og æste­ti­ske hen­syn, in­den de fra cen­tralt hold kan få god­kendt byg­ge­pro­jek­ter fra kyst­linj­en og tre ki­lo­me­ter ind i lan­det.

Mi­ni­ste­ren har blandt an­det be­grun­det det med, at han på si­ne tu­re rundt i lan­det har set man­ge ek­semp­ler på, at plan­lov­giv­nin­gen står i vej­en for go­de pro­jek­ter.

Men det står alt­så i skarp kon­strast til Na­tursty­rel­sens un­der­sø­gel­se, der til­ba­ge i 2014 og­så blev brugt som et ar­gu­ment for, at det ik­ke var plan­loven, som kyst­nær­heds­zo­nen er om­fat­tet af, der for­hin­dre­de øget vækst i turis­men langs ve­st­ky­sten. Svært at fin­de in­ve­sto­rer Den­gang ud­tal­te en kon­tor­chef i sty­rel­sen, at de man­ge uud­nyt­te­de til­la­del­ser, der lø­ben­de var ind­hen­tet af kom­mu­ner, sva­re­de til, at ‘ man kun­ne byg­ge et nyt fe­ri­e­ho­tel hver 15. ki­lo­me­ter langs den dan­ske ve­st­kyst’.

» Hvis re­ge­rin­gen hav­de set på den fag­lig­hed og do­ku­men­ta­tion, der al­le­re­de lig­ger, her­un­der un­der- sø­gel­sen fra Na­tursty­rel­sen og an­dre ana­ly­ser, så vil­le den og­så ha­ve fun­det en for­kla­ring på, hvor­for der ik­ke er sket me­re i ud­kants­dan­mark. Det hand­ler ik­ke om lov­giv­nin­gen, men om at det er svært at fin­de in­ve­sto­rer, « si­ger An­ne- Met­te Hja­la­ger.

Kyst­nær­heds­zo­nen er op­rin­de­ligt la­vet for at be­skyt­te de åb­ne stran­de og den vær­di­ful­de na­tur, der fin­des i ky­st­om­rå­der­ne. In­den der kan byg­ges i zo­nen, skal en kom­mu­ne ha­ve til­la­del­se fra cen­tralt hold i Na­tursty­rel­sen, og kom­mu­nen skal ha­ve op­fyldt fle­re krav.

Pro­fes­sor Jør­gen Prim­da­hl fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet me­ner hel­ler ik­ke, at kyst­nær­heds­zo­nen for­hin­drer nyt byg­ge­ri. Han ad­va­rer mod at fjer­ne den.

» Jeg sy­nes, det er et kæm­pe pro-

PLAN­LÆG­NING I KYST­NÆR­HEDS­ZO­NEN: Byg­ge­ri ved ky­ster for­ud­sæt­ter en ste­ren­de by ( og even­tu­elt uden for sær­lig plan­læg­nings­mæs­sig el­ler kyst­nær­heds­zo­nen). funk­tio­nel be­grun­del­se. Føl­gen­de • at lo­ka­li­se­rin­gen skal af­ve­jes skal gø­re sig gæl­den­de: imod an­dre væ­sent­li­ge na­tur-, • at be­ho­vet for be­byg­gel­sen og mil­jø- og re­kre­a­ti­ve hen­syn. dens kyst­nær­hed skal fo­re­lig­ge. • at pla­ce­ring og ud­form­ning • at ud­gangs­punk­tet for en for­ud­sæt­ter størst mu­lig hen­syn­lo­ka­li­se­ring er størst mu­lig af­stand ta­gen til land­skab og na­tur. fra kyst­linj­en, for­trins­vis bag ek­si- blem, at re­ge­rin­gen vil fjer­ne kyst­nær­heds­zo­nen. Vi har i for­vej­en et af Eu­ro­pas mest de­cen­tra­le plan­sy­ste­mer, og det er på sin plads, at vi har lidt skrap­pe­re reg­ler ved ky­sten. « An­ne- Met­te Hja­la­ger ud­dy­ber: » Det er jo hel­ler ik­ke så­dan, at kyst­nær­heds­zo­nen for­hin­drer nyt byg­ge­ri. Me­get af vo­res kyst­stræk­ning er i dag byzo­ner, hvor sand­syn­lig­he­den for at få af­slag på et pro­jekt er me­get lil­le. I landzo­ner­ne er det cir­ka 15 pct. af an­søg­nin­ger­ne, der får et nej. «

I et skrift­ligt svar skri­ver er­hvervsog vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen til BT.

» Vi vil ger­ne gi­ve kom­mu­ner­ne fri­hed til at plan­læg­ge i de kyst­næ­re om­rå­der på sam­me vis som i re­sten af lan­det. De skal fort­sat af­ve­je for­skel­li­ge hen­syn i plan­læg­nin­gen, som for ek­sem­pel land­ska­ber, na­tur og mil­jø, og de skal selv­føl­ge­lig sik­re of­fent­lig­he­dens ad­gang til kyster­ne. Men de skal og­så ha­ve mu­lig­hed for at åb­ne for vækst og ud­vik­ling, som bå­de kom­mer de en­kel­te kom­mu­ner og det dan­ske sam­fund til gavn. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.