Mi­ni­ster: Borg­me­stre øn­sker me­re fri­hed

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NER Der er be­hov for me­re fri­hed i de en­kel­te kom­mu­ner. Så­dan ly­der mel­din­gen, iføl­ge er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, fra fle­re borg­me­stre. » Fle­re borg­me­stre har til­ken­de­gi­vet, at der lo­kalt er idéer og øn­sker om go­de pro­jek­ter, som ik­ke kan re­a­li­se­res med de gæl­den­de reg­ler, og det er net­op dét, vi ger­ne vil æn­dre. Der­u­d­over sy­nes vi og­så, at der skal væ­re mu­lig­hed for at ud­læg­ge nye kyst­næ­re som­mer­hu­se, hvil­ket man ik­ke kan i dag. Det er rig­tigt, at kom­mu­ner­ne har haft mu­lig­hed for at

SA­GEN KORT byg­ge ved kyster­ne, og at der i vis­se til­fæl­de er ta­le om mu­lig­he­der, som ik­ke er ble­vet ud­nyt­tet. Men det kan blandt an­det hæn­ge sam­men med, at pla­ce­rin­gen ik­ke har væ­ret op­ti­mal til for­må­let, « skri­ver mi­ni­ste­ren til BT i et skrift­ligt svar på den ak­tu­el­le kri­tik af re­ge­rin­gens pla­ner.

Tro­els Lund Poul­sen af­vi­ser sam­ti­dig, at det vil gå ud over na­tu­ren ved de dan­ske ky­ster, hvis kyst­nær­heds­zo­nen op­hæ­ves.

» Op­hæ­vel­sen af kyst­nær­heds­zo­nen æn­drer ik­ke ved, at na­tur og mil­jø fort­sat skal be­skyt­tes. Fred­nin­ger, her­un­der Na­tu­ra 2000- om­rå­der, ud­gør ca. en fjer­de­del af den nu­væ­ren­de kyst­nær­heds­zo­ne, og de be­skyt­ter vo­res land­skab, na­tur og mil­jø mod by­ud­vik­ling og som­mer­hu­se. For ek­sem­pel vil stran­de­ne og klit­land­ska­bet fort­sat væ­re be­skyt­tet af strand­be­skyt­tel­ses­linj­en og reg­ler­ne om klit­fred­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.