Iran­ske le­de­re er vildt ue­ni­ge

BT - - NYHEDER -

FREM­TI­DENS KURS Irans to mest mæg­ti­ge mænd bød på hver si­ne for­håb­nin­ger til frem­ti­den, da lan­det i går fejre­de det per­si­ske nytår. Den ån­de­li­ge le­der ay­a­tol­lah Kha­me­nei op­for­dre­de til, at Iran skal kla­re sig selv, mens præ­si­dent Has­san Rouha­ni øn­sker me­re sam­ar­bej­de med re­sten af ver­den. I de så­kald­te Nowruz- ta­ler så de to le­de­re til­ba­ge på det for­gang­ne år, hvor det lyk­ke­des at for­hand­le sig frem til en ato­maf­ta­le med USA og stormag­ter­ne, som skal for­hin­dre, at Iran er­hver­ver sig atom­vå­ben.

Men mens Rouha­ni tal­te om, at en til­nær­mel­se til re­sten af ver­den er vej­en til øko­no­misk frem­gang, så tal­te ay­a­tol­la­hen om ’ mod­stand­s­ø­ko­no­mi­en’, hvor Iran skal kun­ne kla­re sig uden an­dre.

Det un­der­stre­ger en fun­da­men­tal ue­nig­hed mel­lem de to le­de­re om, hvad der skal væ­re Irans frem­tid, selv om de beg­ge be­to­ner de­res loy­a­li­tet over for prin­cip­per­ne i den is­la­mi­ske stat.

» Jeg er sik­ker på, at med sam­ar­bej­de og fle­re an­stren­gel­ser her i lan­det og et kon­struk­tivt en­ga­ge­ment med ver­den, så kan vo­res øko­no­mi blom­stre og ud­vik­le sig, « sag­de Rouha­ni på den før­ste dag i det iran­ske år 1395.

I ste­det tal­te Kha­me­nei om sin ’ mod­stand­s­ø­ko­no­mi’, hvis mål er at mind­ske lan­dets sår­bar­hed over for, hvad lan­dets ’ fjen­der’ kan fin­de på. Det er i den­ne sam­men­hæng USA og dets al­li­e­re­de.

Den 76- åri­ge ay­a­tol­lah har ved­va­ren­de ad­va­ret mod at til­la­de no­gen form for ve­st­lig ind­fly­del­se i at på­vir­ke Iran.

Ay­a­tol­la­hen er ube­stridt den mest magt­ful­de per­son i Iran, men det er præ­si­dent Rouha­ni og hans støt­ter, der stod stær­ke­st ef­ter det iran­ske par­la­mentsvalg i sid­ste må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.