Mi­cha­la Kjærs nye kær­lig­hed

BT - - NYHEDER -

LYK­KE­LIG IGEN Hun er ble­vet en kendt og fe­te­ret mo­de­blog­ger i eget navn og fast in­ven­tar, når der skal stu­de­res mo­de på catwal­ken i ind- og ud­land. Men no­get ty­der på, at 26- åri­ge Mi­cha­la Kjær ik­ke kun stu­de­rer tø­jet. Hun har nem­lig fun­det kær­lig­he­den igen. På catwal­ken.

Iføl­ge Her & Nu er Mi­cha­la Kjær ble­vet kæ­re­ste med den over­or­dent­lig lækre fo­to­mo­del Thi­a­go Ma­cedo, som ud­over at bræn­de igen­nem med si­ne bru­ne øj­ne og­så med si­ne 190 cm ra­ger godt op i land­ska­bet.

» Jeg kan be­kræf­te, at det er Mi­cha­las nye kæ­re­ste. De har kendt hin­an­den i et styk­ke tid. Der­u­d­over har jeg in­gen kom­men­ta­rer, « som Mi­cha­las PR- agent Sig­ne Sehested- Lund ud­tryk­ker det over­for Her& Nu.

At hun er lyk­ke­lig sam­men med sin nye kær­lig­hed, vid­ner sel­fi­en på Fa­ce­book om. Her står det un­ge, smuk­ke par tæt sam­men. Med lys i øj­ne­ne.

» To­get­her making me­mo­ri­es, « skri­ver Mi­cha­la Kjær over bil­le­det af det ny­fo­rel­ske­de par.

I må­neds­vis har der el­lers væ­ret spe­ku­le­ret in­tenst i Mi­cha­la Kjær og den mysti­ske syg­dom, som fik hen­de til at mid­ler­ti­digt at luk­ke sin mo­de­blog ned.

» For mig vil det kom­men­de år væ­re lidt an­der­le­des. Mi­ne læ­ger har for­talt mig, at jeg skal sæt­te far­ten ned et styk­ke tid på grund af hel­bredspro­ble­mer, « skrev hun i slut­nin­gen af ja­nu­ar på sin blog. Præ­cis hvad den sten­ri­ge ar­ving fejl­er, er in­gen fo­re­lø­big kom­met tæt­te­re på.

Men må­ske kan kær­lig­he­den ku- re­re det? Li­ge si­den Mi­cha­la Kjær var gam­mel nok til selv at stå i ram­pe­ly­set, har hun væ­ret en ef­ter­trag­tet kvin­de og har bl. a. væ­ret kæ­re­ste med X Fa­ctor- dom­mer Re­mee, med bord­ten­nis- me­ster Mi­cha­el Ma­ze og med Fre­de­rik Bag­ger, ar­ving til de­sign­virk­som­he­den Erik Bag­ger.

Nu er det smuk­ke Thi­a­go Ma­cedo, som er den hel­di­ge vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.