Er hun den sor­te en­ke?

BT - - NYHEDER -

det ’ kun’ var for­se­el­ser som svin­del og for­falsk­nin­ger. Men i en al­der af 55 våg­ne­de no­get an­det i hen­de.

Iføl­ge fl ere uden­land­ske me­di­er gift ede hun sig i 1990 med Gor­don Stewart. Han var hen­des mand num­mer to, num­mer ét var hun slet ik­ke skilt fra. Men æg­te­ska­bet hav­de ik­ke va­ret læn­ge, før hun be­gynd­te at fyl­de ham med sovepi­l­ler for at slip­pe for seksu­el om­gang. Og den 27. april 1991 gik hun et par skridt vi­de­re. Først fi k han pil­ler. Så kør­te hun ham over med bi­len. Kun­ne char­me bar­ken af et træ Trods en dom på seks år var Me­lis­sa Ann She­pard ude eft er blot to år, og be­gynd­te at hol­de fored­rag om seksu­el­le over­greb. Kort eft er mød­te hun BBC- jour­na­li­sten Barb McKen­na, som fi k hen­de til at med­vir­ke i do­ku­men­ta­ren ’ Når kvin­der dræ­ber’. » Hun kun­ne char­me­re bar­ken af et træ, « som McKen­na be­skri­ver hen­de på bbc. com.

Få år se­ne­re mød­te Me­lis­sa Ann She­pard den mand, som skul­le bli­ve hen­des num­mer tre. Men 14 må­ne­der se­ne­re dø­de han og ef­ter­lod til­fæl­dig­vis en se­ri­øs bun­ke dol­lar til sin hu­stru. Hans søn var dog over­be­vist om, at fa­de­ren var død af en over­do­sis me­di­cin. Men der var al­drig be­vi­ser nok i sa­gen til at fæl­de Me­lis­sa Ann Shep­hard.

I slut­nin­gen af 2004 sad den næ­ste uhjæl­pe­ligt fast i hen­des spind, Alex Stra­te­gos .

Stra­te­gos var en af de hel­di­ge, som over­le­ve­de. På trods af at og­så han blev stop­fodret med me­di­cin. Et år eft er at de mød­tes, blev Me­lis­sa Ann She­pard idømt fem års fængsel. For ty­ve­ri og for­falsk­ning.

Trods sin hø­je al­der stop­pe­de Me­lis­sa Ann Shep­hard ik­ke dér.

Eft er sin løsla­del­se i 2010 fl yt­te­de den nu 75- åri­ge Me­lis­sa Ann She­pard ind i et stil­le ple­je­bo­lig- kom­pleks, og det va­re­de ik­ke læn­ge, før hun hav­de en ny mand på kro­gen.

Fred We­eks, som hans navn er, blev fyldt med pil­ler al­le­re­de på de­res bryl­lups­rej­se. Og så fort­sat­te det, indtil han en dag måt­te ind­læg­ges, og læ­ger­ne slog alarm.

Po­li­ti­et blev koblet på sa­gen, og igen var det Me­lis­sa Ann She­pard, der stod i ram­pe­ly­set. Den­ne gang fi k hun to års fængsel, men nu er hun ude igen. Det er da og­så der­for, at Ha­li­fax Po­li­ti har ta­get så usæd­van­li­ge mid­ler i brug, at ad­va­re folk i om­rå­det mod den kvin­de, som lig­ner en sød og rar bed­ste­mor. For­bud mod at gå på net­tet Men og­så be­tin­gel­ser­ne for hen­des løsla­del­se er usæd­van­li­ge. Hun skal in­drap­por­te­re et­hvert for­hold, hun måt­te ind­le­de til en mand, hun har for­bud mod at gå på net­tet og så­gar mod at eje elek­tro­nik, der gør det mu­ligt for hen­de at kom­me på net­tet. Og der­u­d­over skal hun ad­viSe­re po­li­ti­et, hvis hun skift er ud­se­en­de.

Så vel­kom­men til fri­he­den, Me­lis­sa Ann She­pard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.