Mo­tor­vej åben igen ef­ter dra­ma­tisk last­bil- ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

CHAUF­FØR DRÆBT Syd­mo­tor­vej­en blev igår genåb­net i beg­ge ret­nin­ger for tra­fik. Der­med skal bi­li­ster­ne på stræk­nin­gen ik­ke læn­ge­re ud på de min­dre ve­je for at kom­me frem til blandt an­det fær­ger­ne i Rød­byhavn.

Lør­dag mor­gen bra­ge­de en last­bil af ukend­te år­sa­ger ind i en bro over mo­tor­vej­en, og ska­der­ne var så vold­som­me, at Vej­di­rek­to­ra­tet be­slut­te­de at ri­ve bro­en ned.

Di­rek­tør for an­læg og drift i Vej­di­rek­to­ra­tet Svend Kold Jo­han­sen sag­de i den for­bin­del­se, at man ik­ke var i tvivl om, at det var den rig­ti­ge be­slut­ning.

» Last­bi­len er kørt ind i bro­en på mid­ter­de­len af vej­en, hvor den har kørt to bro­pil­ler over. Af de to re­ste­ren­de bro­pil­ler er den ene rev­net, og den an­den står som en flits­bue. Så der er de­ci­de- ret nedstyrt­nings­fa­re, « for­kla­re­de di­rek­tø­ren.

Der er ta­le om bro­en, som fø­rer Lun­de­gårds­vej over mo­tor­vej­en mel­lem fra­kør­sel 49 Ho­le­by og fra­kør­sel 50 Rød­byhavn.

Ved ulyk­ken lør­dag mor­gen blev last­bi­lens chauf­før dræbt, mens en pas­sa­ger slap uskadt.

Vid­ner har iføl­ge po­li­ti­et ob­ser­ve­ret, at last­bi­len kom ud i ra­bat­ten, hvor­ef­ter den søg­te at ret­te op og an­gi­ve­ligt kryd­se­de de to vogn­ba­ner med di­rek­te kurs mod bro­pil­ler­ne.

Hos Vej­di­rek­to­ra­tet op­ly­ser man, at det end­nu ik­ke er be­slut­tet, om mo­tor­vejs­bro­en skal genop­fø­res.

Svend Kold Jo­han­sen for­kla­rer:

» Umid­del­bart vil­le prak­sis væ­re, at vi genop­byg­ger, men her skal vi li­ge væ­re sik­re på, hvad vi gør, og ko­or­di­ne­re i for­hold til Fe­mern- for­bin­del­se og jer­n­ba­ne­an­læg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.