Pizza­be­stil­ling fæl­de­de ham

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 21. MARTS 2016

MEN­NE­SKEJ­AGT

Han er den 10. og ene­ste over­le­ven­de ter­r­o­rist ef­ter Pa­ris- mas­sa­kren i novem­ber sid­ste år.

Sa­lah Ab­des­lam blev fan­get af bel­gisk po­li­ti ef­ter en af de mest om­fat­ten­de men­ne­skej­ag­ter på eu­ro­pæ­isk jord no­gen­sin­de.

Det bel­gi­ske po­li­ti vid­ste iføl­ge fle­re me­di­er in­tet om Sa­lah Ab­des­lams skju­le­sted før i tirs­dags, da po­li­ti­et storme­de et hus i Bruxel­les­for­sta­den Fo­rest, som po­li­ti­et men­te var en for­ladt ter­r­or­re­de. I ste­det blev po­li­ti­et be­skudt af en mand med en Ka­las­h­ni­kov- rif­fel, der ef­ter- føl­gen­de blev skudt og dræbt af po­li­ti­et. Det lyk­ke­des to an­dre mænd at flyg­te. Fi­re po­li­ti­folk blev sår­et. Af­tryk på et glas Ter­ror- re­den vi­ste sig ef­ter­føl­gen­de at gi­ve po­li­ti­fol­ke­ne det gen­nem­brud, man hav­de hå­bet på.

På et glas fandt po­li­ti­et nem­lig et varmt spor i form af Sa­lah Ab­des­lams fin­ger­af­tryk og dna. Po­li­ti­et fandt og­så et Is­la­misk Stat- flag. Nu vid­ste man, at han var Bruxelles.

Ef­ter­føl­gen­de ob­ser­va­tio­ner led­te po­li­ti­et til en lej­lig­hed i by­de­len Mo­len­be­ek i Bruxelles, hvor fle­re at ter­r­o­ri­ster­ne fra Pa­ris- mas­sa­kren kom­mer fra.

Men po­li­ti­et slog ik­ke til, før man var helt sik­ker. Lej­lig­he­den hav­de til­sy­ne­la­den­de kun én be­bo­er. Men da hun be­stil­te fle­re pizza­er på én gang, af­slø­re­des det, at hun for­ment­lig ik­ke var ale­ne.

Ef­ter­føl­gen­de storme­de svært be­væb­net po­li­ti hu­set, og klok­ken 16.40 fre­dag skød en be­tjent og ram­te Sa­lah Ab­des­lam i be­net.

Bil­le­der fra po­li­tio­pe­ra­tio­nen vi­ser, hvor­dan Ab­des­lam iført hæt- te­trø­je bli­ver he­vet ud af hu­set af to po­li­ti­mænd, mens svært be­væb­net po­li­ti pe­ger i al­le ret­nin­ger med ma­skin­pi­sto­ler for at kun­ne be­sva­re even­tu­el be­skyd­ning.

Sa­lah Ab­des­lam er den ene­ste over­le­ven­de af de ti ter­r­o­ri­ster, der be­gik ter­ror i Pa­ris 11. novem­ber. Han hav­de iføl­ge den bel­gi­ske statsankla­ger pla­ner om at spræn­ge sig selv i luf­ten for­an Sta­de de Fran­ce, men fortrød kort før.

Nu vil han bli­ve ud­le­ve­ret til Frank­rig, hvil­ket han iføl­ge sin ad­vo­kat mod­sæt­ter sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.