Is­la­misk Stat stod bag ter­r­or­bom­be

BT - - NYHEDER -

Et med­lem af Is­la­misk Stat, Me­h­met Öztürk, de­to­ne­re­de den selv­mord­s­bom­be i Istan­bul, der lør­dag ko­ste­de fi­re ud­læn­din­ge li­vet i den po­pu­læ­re for­ret­nings­ga­de Istik­lal ( bil­le­det).

Det op­ly­ser den tyr­ki­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ef­ken Ala:

» An­gri­be­ren er for­melt ble­vet iden­ti­fi­ce­ret. Han sæt­tes i for­bin- del­se med ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Da­esh ( Is­la­misk Stat, red.). «

Me­h­met Öztürk er født i by­en Ga­zi­an­tep i det syd­li­ge Tyr­ki­et.

Istik­lal- ga­den, som blev ramt af lør­da­gens an­greb, er et strøg med man­ge bu­tik­ker, caféer og uden­land­ske kon­su­la­ter, og bå­de man­ge turi­ster og lo­ka­le fær­des i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.