Oba­ma ind­ta­ger Cu­ba

BT - - NYHEDER -

HI­STO­RISK BE­SØG Det bri­ti­ske ro­ck­band The Rol­ling Sto­nes var klar til at ind­ta­ge Cu­ba med ro­ck ’ n’ roll i går, men det har den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma mid­ler­ti­digt få­et sat en stop­per for. Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent lan­de­de i af­tes i Cu­ba, og hans be­søg har få­et The Rol­ling Sto­nes til at ud­sky­de den el­lers plan­lag­te kon­cert i det ca­ri­bi­ske til fre­dag.

Præ­si­den­tens be­søg ud­lø­ser nem­lig et enormt sik­ker­heds­op­bud, og et be­søg fra det po­pu­læ­re band har li­ge­le­des lagt pres på Cu­ba.

Ban­det har med­bragt ik­ke min­dre end 61 con­tai­ne­re med om­kring 500 ton ud­styr til kon­cer­ten. Des­u­den vil en Bo­e­ing 747 an­kom­me fre­dag fra Me­xi­co med re­sten af ud­sty­ret, med­del­er ban­dets ma­na­ger.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et vil The Rol­ling Sto­nes kon­cert i Cu­ba gø­re ban­det til de før­ste in­ter­na­tio­na­le ro­ck­stjer­ner, der spil­ler i Cu­ba, og det er iføl­ge ban­dets ma­na­ger Da­le ’ Opie’ Skjer­seth no­get, som de ru­ti­ne­re­de ro­ck­her­rer sæt­ter pris på.

» De kan li­de at væ­re de før­ste til al­ting, « for­kla­rer ma­na­ge­ren.

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma vil til­brin­ge to da­ge i lan­det. Be­sø­get af­læg­ges 15 må­ne­der ef­ter, at præ­si­den­ten an­non­ce­re­de, at USA og Cu­ba vil genop­byg­ge de diplo­ma­ti­ske re­la­tio­ner, som el­lers har væ­ret af­brudt si­den Cu­ba- kri­sen i 1962.

Cu­bansk po­li­ti har an­holdt sne­se­vis af men­ne­sker, der i går de­mon­stre­re­de mod det kom­mu­ni­sti­ske sty­re i Cu­bas ho­ved­stad, Ha­va­na.

Det ske­te, kort før Ba­ra­ck Oba­ma, an­kom. De an­hold­te de­mon­stran­ter til­hø­rer grup­pen Kvin­der i Hvidt, en for­budt or­ga­ni­sa­tion, som er dan­net af tid­li­ge­re po­li­ti­ske fan­gers hu­stru­er, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. An­holdt uden­for kir­ke Po­li­ti­et st­u­ve­de de­mon­stran­ter­ne sam­men i sa­lat­fa­de uden for en kir­ke, hvor kvin­der­ne for­sø­ger at de­mon­stre­re næ­sten hver søn­dag.

Kvin­der i Hvidt hav­de på for­hånd med­delt, at de vil­le for­sø­ge at gen­nem­fø­re en de­mon­stra­tion ef­ter den ka­tol­ske søn­dags­mes­se. For­ud for Oba­mas hi­sto­ri­ske be­søg har fle­re sy­stem­kri­ti­ke­re op­for­dret ham til at hjæl­pe med at sæt­te gang i for­an­drin­ger i Cu­ba og ’ få stop­pet un­der­tryk­kel­sen og bru­gen af fy­sisk vold mod po­li­ti­ske og men­ne­ske­ret­li­ge ak­ti­vi­ster « .

Selv om Raul Ca­stros re­ge­ring på for­hånd har med­delt Det Hvi­de Hus, at lek­tio­ner i de­mo­kra­ti ab­so­lut ik­ke er på dags­or­de­nen, si­ger en af Oba­mas sik­ker­heds­rå­d­gi­ve­re, at em­net vil bli­ve bragt på ba­ne un­der mø­det mel­lem Oba­ma og Ca­stro.

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent skal og­så mø­des med med­lem­mer af Cu­bas op­po­si­tion og vil i mor­gen hol­de en ta­le, som tv- trans­mit­te­res til cu­ba­ner­ne. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 20, Mel­lem: 63, Svær: 42

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.