Ke­vins co­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2

DRA­MA­TISK LØB

6

10 For det au­stral­ske grand­prix bød på lidt af det he­le – og det slut­te­de ik­ke mindst på top­pen for man­den i den gu­le Re­nault med num­mer 20.

Det blev til en 12. plads – hvil­ket var to plad­ser bed­re end start­pla­ce­rin­gen. Men de kol­de tal for­tæl­ler langt fra he­le hi­sto­ri­en om en dag, hvor Ke­vin Magnus­sen gen­nem­før­te et im­po­ne­ren­de co­me­ba­ck, med to kol­li­sio­ner som om­drej­nings­punkt.

Det før­ste var dan­ske­ren selv in-

15 vol­ve­ret i. For umid­del­bart så det ud til, at Ke­vin Magnus­sens co­me­ba­ck var over­stå­et eft er ba­re to sving. Punk­te­ring Godt nok avan­ce­re­de dan­ske­ren hur­tigt nog­le pla­ce­rin­ger ( li­ge­som Re­nault- kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer, der star­te­de li­ge for­an dan­ske­ren), men på vej ud af sving to bum­pe­de dan­ske­ren ind i en kon­kur­rent.

Det ko­ste­de en punk­te­ring på ven­stre for­hjul. Og det slog et væld

25 af gni­ster op fra den gu­le Re­naul­tra­cer, for­di un­der­si­den af ka­ros­se­ri­et slæb­te mod as­fal­ten. De ram­te i øv­rigt li­ge op i an­sig­tet på McLa­rens Jen­son But­ton, dan­ske­rens gam­le hold­kam­me­rat.

Ke­vin Magnus­sen måt­te i pit og ha­ve skift et dæk. Da han kom ud igen, var han hur­tigt en om­gang ef­ter al­le an­dre, og det så ud til at væ­re slut.

Indtil 17. om­gang. Her kom McLa­rens Fer­nan­do Alonso ud for en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.