Eba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 vold­som ulyk­ke, da hans ra­cer nær­mest blev pul­ve­ri­se­ret mod bar­ri­e­ren.

Det be­tød, at lø­bet blev afb rudt med rødt fl ag, kø­rer­ne blev kaldt i pit – og eft er en læn­ge­re pau­se blev lø­bet sat i gang med sa­fe­ty car.

En me­get god nyhed for Ke­vin Magnus­sen, for på grund af det rø­de fl ag fi k dan­ske­ren lov først at ind­hen­te den tab­te om­gang, så han plud­se­lig var med igen. Sta­dig sidst, som num­mer 18, men med kon­takt.

25

2

18

3

Og så be­gynd­te Ke­vin Magnus­sen sit sto­re co­me­ba­ck, hvor han krav­le­de lang­somt frem gen­nem fel­tet. Over­ha­le­de mod­stan­der­ne og fi k hjælp af pit­stop.

Til sidst blev det alt­så til en 12. plads, hvil­ket var li­ge bag team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer, der dog slet, slet ik­ke hav­de sam­me mod­gang som dan­ske­ren.

Mod slut­nin­gen af lø­bet kør­te Ke­vin Magnus­sen end­da klart hur­ti­ge­re end bri­ten og slut­te­de ba­re

15

4

12

5 to se­kun­der eft er ham. Til gen­gæld slut­te­de dan­ske­ren for­an sin gam­le McLa­ren- mak­ker Jen­son But­ton, der blev 14er.

Ni­co Ros­berg vandt lø­bet for­an Lewis Ha­milt­on, og Mer­ce­des fort­sat­te alt­så sin do­mi­nans fra de se­ne­ste sæ­so­ner. Sebastian Vet­tels Fer­ra­ri fulg­te dog læn­ge godt med og før­te i lang tid. Han blev tre­er.

Næ­ste grand­prix er om 14 da­ge i Ba­hrain.

10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.