Au­stra­li­ens Grand Prix i baks­pej­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RETS FØR­STE FOR­MEL 1- grand­prix er over­stå­et. Ni­co Ros­berg vandt et un­der­hol­den­de løb for­an sin Mer­ce­des­mak­ker Lewis Ha­milt­on, og Ke­vin Magnus­sen fi k trods et par bump på vej­en en god start på sin For­mel 1- kar­ri­e­re Part 2.

Jeg har fulgt Magnus­sen og Re­nault- tea­met tæt i Mel­bour­ne, og det var dej­ligt at se, hvor­dan dan­ske­ren har ta­get le­der­skab i tea­met. Selv­om Jo­ly­on Pal­mer var en me­get ak­tiv re­ser­ve­kø­rer for tea­met i 2015, har Magnus­sen al­le­re­de etab­le­ret sig som ’ se­ni­or- kø­rer’. Jeg skri­ver med vil­je ik­ke ’ første­kø­rer’, for det er en ti­tel, der ud­de­les ved hjælp af sto­pu­ret. Men al­le­re­de nu er dan­ske­ren dén Re­nault- kø­rer, der sid­der ved bor­den­den i de tek­ni­ske de- bri­e­fi ngs. Og selv­om det kik­se­de en smu­le i ka­os- kva­li­fi ka­tio­nen her i Al­bert Park, og lø­bet blev øde­lagt af en punk­te­ring, er jeg ik­ke i tvivl om at om­gang­sti­der­ne i lø­bet af kort tid og­så vil gø­re ham til første­kø­rer. DEN PÅLIDELIGHED, DER præ­ge­de Ke­vin Magnus­sen un­der vin­ter­te­ste­ne i Bar­ce­lo­na, ser ud til at væ­re bi­be­holdt, og Re­nault fi k beg­ge bi­ler i mål.

Net­op pålidelighed kan bli­ve en af­gø­ren­de fak­tor i de kom­men­de løb. Om 14 da­ge er vi i Ba­hrain, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne vil væ­re mar­kant hø­je­re end i Mel­bour­nes eft er­år, og det kan af­slø­re nye styr­ker og svag­he­der hos de en­kel­te team. McLa­ren og Hon­da har for ek­sem­pel bi­be­holdt det ’ sizezero’- kon­cept de in­tro­du­ce­re­de sid­ste år – en i te­o­ri­en fan­ta­stisk løs­ning, for en kom­pakt mo­tor, der er ’ pak­ket’ eff ek­tivt i bi­len, vil gi­ve bed­re ae­ro­dy­na­mik. Men når al­ting er ’ pak­ket’ så tæt, kan det og­så gi­ve pro­ble­mer med kølin­gen, og det vil først for al­vor vi­se sig i Ba­hrain.

Re­nault har – må­ske – og­så et kølings- pro­blem. Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer 2016- bil blev op­rin­de­ligt teg­net med en Mer­ce­des- mo­tor i tan­ker­ne. Den ty­ske mo­tor har an­dre kølings­krav end den Re­nault V6er der nu lig­ger i bi­len, og det kan og­så få be­tyd­ning i Ba­hrain. JEG SI­GER IK­KE, at McLa­ren- Hon­da og Re­nault nød­ven­dig­vis får pro­ble­mer – jeg slår ba­re fast, at Au­stra­li­ens Grand Prix langt fra har gi­vet det de­fi ni­ti­ve bil­le­de af styr­ke­for­hol­det i For­mel 1- fel­tet 2016.

Den lø­ben­de ud­vik­ling af bi­ler og mo­to­rer er al­tid en af­gø­ren­de fak­tor i en For­mel 1- sæ­son. Al­le team ar­bej­der på kom­men­de op­da­te­rin­ger ( og der går ik­ke man­ge uger, før de før­ste stre­ger slås til 2017- mo­del­ler­ne). Man reg­ner med, at op mod 75 pro­cent af en For­mel 1- bil æn­dres i lø­bet af sæ­so­nen, og i den evi­ge op­rust­ning har de sto­re, vel­ha­ven­de fa­brik­s­team na­tur­lig­vis en for­del. De har sim­pelt­hen stør­re res­sour­cer, og kan der­for ud­vik­le de­res bi­ler me­re eff ek­tivt end de små, uafh æn­gi­ge hold.

Al­le­re­de nu har Magnus­sens Re­nault team mar­kan­te op­da­te­rin­ger i den tek­no­lo­gi­ske pipe­li­ne, og de vil eft er alt at døm­me hjæl­pe tea­met

fremad i de kom­men­de må­ne­der. SPE­CI­ELT PÅ MOTOROMRÅDET ser det loven­de ud. Af om­kost­nings­hen­syn er der be­græns­nin­ger for, hvor me­get man må ar­bej­de med mo­to­rer­ne. Det er et ind­vik­let sy­stem, der er byg­get op om­kring så­kald­te ’ to­kens’ – de fi re mo­tor­le­ve­ran­dø­rer har i år hver 32 ’ to­kens’, der kan bru­ges til at ud­vik­le for­skel­li­ge kom­po­nen­ter. I lø­bet af vin­te­r­en har Fer­ra­ri brugt 23 af de­res 32 ’ to­kens’, Mer­ce­des 19 og Hon­da 18. Re­nault har kun brugt syv, men har på nu­væ­ren­de tids­punkt al­li­ge­vel den mo­tor, der må­ske er for­bed­ret mest i for­hold til sid­ste år. Selv­om Re­nault- le­del­sen prø­ver et ned­ju­ste­re for­vent­nin­ger­ne ved at på­pe­ge, at brug af ’ to­kens’ ik­ke nød­ven­dig­vis er lig med ek­stra he­ste­kræft er, er det al­li­ge­vel po­si­tivt, at Magnus­sens mo­tor­le­ve­ran­dør har be­ty­de­ligt me­re ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le for re­sten af sæ­so­nen end kon­kur­ren­ter­ne. En af Re­naults di­rek­te kon­kur­ren­ter, Tor­oRos­so, kan for ek­sem­pel se frem til en lang, fru­stre­ren­de sæ­son, hvor de eft er alt at døm­me vil rut­sje ned af re­sul­tat­lis­ter­ne: Tea­met kø­rer med Fer­ra­ri 2015- mo­to­rer, og dem vil ita­li­e­ner­ne næp­pe bru­ge én ene­ste ’ to­ken’ på at for­bed­re. TIL SIDST: DET nyt kva­li­fi ka­tions­sy­stem. Det fun­ge­re­de sim­pelt­hen ik­ke, og gjor­de For­mel 1 til grin på al­ver­dens tv- skær­me. Det nye sy­stem blev som så man­ge an­dre æn­drin­ger ind­ført for at for­bed­re un­der­hold­nin­gen – for at sik­re fl ere tv- se­e­re. At det gik li­ge mod­sat, er kun en un­der­streg­ning af, at der er no­get grund­læg­gen­de galt med For­mel 1 i dis­se år.

Jeg tror sim­pelt­hen, spor­ten er kom­met til et punkt, hvor man skal be­slut­te sig for, om For­mel 1 skal væ­re mo­tor- sport el­ler mo­tor- show. Om det skal væ­re en sport, der ( for­hå­bent­lig oft e!) er un­der­hol­den­de – el­ler om det skal væ­re et show a la wre­st­ling, der en gang imel­lem har et sport­s­ligt islæt.

Per­son­ligt er jeg ik­ke i tvivl: For­mel 1 skal væ­re en sport, hvor ver­dens bed­ste rac e r k ø r e r e i ver­dens h u r t i g s t e bi­ler kæm­per mod hin­an­den. Der­for er jeg glad for, at det g a m l e kva­li­fi ka­tions- sy­stem ser ud til at bli­ve ge­nind­ført al­le­re­de i Ba­hrain.

Og jeg glæ­der mig til en me­re pro­blem­fri K- Mag we­e­kend i Ba­hrain!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT Eft er at væ­re kol­li­de­ret med en an­den kø­rer. Eft er at ha­ve slå­et salt­o­mor­ta­ler gen­nem luft en. Eft er at ha­ve smadret ra­ce­ren ind i bar­ri­e­ren tænk­te Fer­nan­do Alonso på én ting: Sin mor. Det for­tæl­ler den span­ske McLa­ren­kø­rer eft er sin fryg­te­lig ulyk­ke ved årets før­ste For­mel 1- grand­prix i Au­stra­li­en. Eft er et sam­men­stød med Haas’ Este­ban Gu­ti­er­rez mi­ste­de spa­ni­e­ren fuld­stæn­dig kon­trol­len over sin ra­cer, der end­te med at bli­ve slå­et i småstyk­ker.

» Alt sker lang­som­me­re, når man sid­der in­de i bi­len – jeg fl yver rundt og ser him­len, jor­den, him­len, jor­den. Og man vil ger­ne stop­pe. Det sker ba­re ik­ke. Det bli­ver ba­re ved og ved og ved, « for­kla­rer Fer­nan­do Alonso til blandt an­det Vi­a­sat:

» Til sidst stop­pe­de bi­len, og jeg hav­de lidt plads til at kom­me ud. Så jeg tænk­te, at jeg hel­le­re måt­te kom­me hur­tigt ud, for­di min mor så med der­hjem­me – og så vil­le jeg ger­ne hur­tigt ud, « si­ger Fer­nan­do Alonso, der alt­så kun­ne gå stort set uskadt fra ulyk­ken.

McLa­ren- kø­re­ren er­ken­der, at uhel­det nok har ko­stet he­le ra­ce­ren og mo­to­ren, men som han til­fø­jer:

» Det var et skræm­men­de øje­blik. Det var en uhyg­ge­lig ulyk­ke, men jeg er ba­re su­per- glad for at væ­re her og væ­re i stand til at ta­le med jer, « si­ger Fer­nan­do Alonso.

Han vil­le ik­ke gi­ve Este­ban Gu­ti­er­rez skyl­den for ulyk­ken.

» Det var en kom­bi­na­tion af fl ere ting, og så skal man hel­ler ik­ke glem­me, at vi kør­te med 300 km/ t, og et lil­le sam­men­stød kan hur­tigt eska­le­re, « sag­de Fer­nan­do Alonso.

Este­ban Gu­ti­er­rez slap uden salt­o­mor­ta­ler el­ler an­den dra­ma­tik, så han kun­ne hur­tigt ret­te fo­kus mod McLa­ren- kø­re­ren.

» Jeg var me­get be­kym­ret, da jeg kig­ge­de i si­despej­let, så jeg skynd­te mig ud af bi­len og løb over til ham. Det var en stor let­tel­se, at han var ok. Vi sag­de ik­ke rig­tigt no­get til hin­an­den, for det var ba­re et stort chok for os, « for­kla­rer me­xi­ca­ne­ren om ulyk­ken iføl­ge Au­tosport. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.