VRA­GET IGEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MMAANNDDAAGG 2 211. M. MARATRST 2S0 216016 Sy­nes du, han har gjort no­get galt? I har al­tid en me­ning, så hvad sy­nes du? Min be­slut­ning ( om at drop­pe Kel­ler, red.) er ri­me­lig sim­pel. Jeg me­ner ik­ke, det er rig­tigt at ta­ge ham til­ba­ge løs, hav­de spil­let 19 kam­pe fra start.

» Sy­nes du, han har gjort no­get galt? I har al­tid en me­ning, så hvad sy­nes du? « , spurg­te Co­lin Todd til­ba­ge uden at væ­re vred el­ler fl abet.

» Ja, det er. Hvis jeg hav­de gjort det sam­me ( i min tid som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, red.), ved jeg godt, hvad der var sket. «

Co­lin Todd sva­re­de ik­ke på spørgs­må­let, og han øn­ske­de hel­ler ik­ke at for­tæl­le, om han vil bru­ge Chri­sti­an Kel­ler i næ­ste kamp, el­ler om Kel­ler har en frem­tid i Ran­ders un­der den bri­ti­ske ma­na­ger. Hård­knu­de Jonas Borring har tid­li­ge­re ud­talt til BT, at han ik­ke øn­sker at spil­le i Ran­ders, så læn­ge Chri­sti­an Kel­ler er der. Sidst­nævn­te har sagt, at han ik­ke vil spil­le for an­dre end Ran­ders, og at han stop­per sin kar­ri­e­re, hvis klub­ben skrot­ter ham.

Der er alt­så ta­le om no­get af en kon­fl ikt, som og­så in­vol­ve­rer den re­la­tivt ny­ligt ud­nævn­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ran­ders, Mi­cha­el Grav­gaard, men han bi­drog ik­ke med man­ge ord.

» Når der er no­get nyt, så skal I nok få det at vi­de, « sag­de Mi­cha­el Grav­gaard.

For­u­de ven­ter nu en land­skampspau­se på 14 da­ge for Ran­ders. En pau­se, der med god sand­syn­lig­hed vil bli­ve brugt på at dis­ku­te­re og må­ske lø­se Kel­ler- Borring- di­lem­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.